Договори по ЕБР
 • Биосъвместими пени и емулсии, стабилизирани с частици и предназначени за биомедицински приложения, проект за съвместни изследвания между ИФХ и Институт по катализ и химия на повърхностите, Краков, Полша
 • Нови подходи към изследване на повърхностните и обемни свойства на самоорганизиращи се системи, получени от полимери, модифицирани с комбинация от флуоресцентни и хидрофобни присадки” проект за съвместни изследвания между ИФХ и Институт по физикохимия “И. Маргулеску”, Букурещ, Румънска академия на науките
 • ERASMUS Plus Staff Mobility for Training Mobility 2017/2018, Секция "Повърхности и колоиди" и Институт по катализ и химия на повърхностите, Краков, Полша
 • Нови методи за предварително третиране на полимери преди нанасяне на наноструктурирани покрития – ЕБР проект по двустранната спогодба БАН – WBI с Брюкселския Свободен Университет (Валонски, ULB)
 • Електрохимично получаване, модифициране и характеризиране на нано-структурни материали - ЕБР проект по двустранната спогодба БАН – FWO с Брюкселския Свободен Университет (Фламандски, VUB)
 • Наноструктури на фазова граница разтвор-въздух и стабилност на тънките течни филми при равновесни и динамични условия– Институт по катализ - ПАН, Полша
 • Разработване на метод за електрофореза на единични частици – Фламандски фонд за научни изследвания, Белгия
 • Тънки течни филми от водни разтвори на асоцииращи се и/или флуоресцентно-маркирани полимери – РА, Румъния
 • Богати на железни оксиди керамики и стъклокерамики с подобрени свойства от индустриални отпадъци – Египетска академия на науките, Египет
 • Компютърни модели на неравновесни системи – Аристотелов Университет, Гърция
 • Нестабилности върху кристални повърхности по време на изпарение и растеж  - Институт по физика, Полша

 

В рамкова програма Хоризонт 2020 Еразъм - проект “Dynamics of surfactant adsorption, formability, foam film stability” – с Институт по катализ и химия на повърхностите, Краков, Полша