Договори по ЕБР

 

  • Нови методи за предварително третиране на полимери преди нанасяне на наноструктурирани покрития – ЕБР проект по двустранната спогодба БАН – WBI с Брюкселския Свободен Университет (Валонски, ULB)
  • Електрохимично получаване, модифициране и характеризиране на нано-структурни материали - ЕБР проект по двустранната спогодба БАН – FWO с Брюкселския Свободен Университет (Фламандски, VUB)
  • Наноструктури на фазова граница разтвор-въздух и стабилност на тънките течни филми при равновесни и динамични условия– Институт по катализ - ПАН, Полша
  • Разработване на метод за електрофореза на единични частици – Фламандски фонд за научни изследвания, Белгия
  • Тънки течни филми от водни разтвори на асоцииращи се и/или флуоресцентно-маркирани полимери – РА, Румъния.
  • Богати на железни оксиди керамики и стъклокерамики с подобрени свойства от индустриални отпадъци – Египетска академия на науките, Египет
  • Компютърни модели на неравновесни системи – Аристотелов Университет, Гърция
  • Нестабилности върху кристални повърхности по време на изпарение и растеж  - Институт по физика, Полша

 

В рамкова програма Хоризонт 2020 Еразъм - проект “Dynamics of surfactant adsorption, formability, foam film stability” – с Институт по катализ и химия на повърхностите, Краков, Полша