Договори с ФНИ

Като водеща организация:

  • „8th Bubble&Drop Conference, Sofia, Bulgaria, 24-28 June, 2019“, КП-06-МНФ/1, съфинансиране на международен форум (2018-2019)
  • „Nanoscience and Nano technology“, vol.19, КП-06-HP/54, финансиране на списание (2018-2019)
  • „Mногокомпонентни катализатори, несъдържащи благородни метали за генериране на водород в електролизна клетка с анион-проводяща полимерна мембрана” Е02/9 (2014-2016)
  • Детайлно изследване на етапите на зараждане и растеж на протеинови кристали; кинетика на стъпала върху кристални повърхности” Т02/141 (2014-2016)
  • Нов авангарден метод за обработка на нанокомпозитни материали  с цел създаване на микросистеми за медицински и високотехнологични приложения” Т02/16 (2014-2016)
  • Развитие на хибриден метод за количествено охарактеризиране на еластопластичните и механични свойства на микро- и наноструктурни моно- и полифазни едно и/или многослойни покрития, характеризиращи се с нано- и микронни дебелини” ТО2/48 (2014-2016)

 

Като съизпълнител:

  • Изследване на кинетиката на десорбция на слаборазтворими повърхностно активни вещества из разтечени монослоеве“ с координатор Медицински факултет на СУ, 80-10-131 (2018)
  • „Нови наноразмерни полупроводникови материали, активиращи се със слънчева светлина с повишена ефективност във фотокаталитични и усъвършенствани окислителни процеси“ с координатор ИК, БАН;  ТО2/28 (2014-2016)
  • Многофункционални, иновативни слоеве за конструкционни метали и сплави” с координатор  ХТМУ, София; TO/23 (2014-2016)