Преглед на Проекта

 

„Изграждане и развитие на научния потенциал

в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“

BG05М2ОР001-2.009-0023

 

Бенефициент - ИФХ-БАН

Обща стойност - 333 640 лв.

 

Начална дата: 12.04.2017 г.

Крайна дата: 31.12.2018 г.

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, по процедура - Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – ФАЗА1

 

Цел
Целева група
Дейности