Преминали

 

Първа среща на участниците в проект BG05M2OP001-2.009-0023 - 20 април 2017г.

 

6-ти Младежки семинар по физикохимия за млади учени и докторанти (9 - 11 юли 2017, Боровец)