Семинар с поканен външен лектор

 

Програма на семинар с поканени външни лектори

18 – 19.06.2018

Понеделник, 18 юни

10:00-10:45 проф. Петър Векилов - Olanzapine crystals grow by association of preformed solute dimers (abstract)

 

10:45 - 11:15 – Въпроси и дискусия

 

11:30 - 13:00 – Обяд

 

13:00 - 13:45проф. Петър Векилов - Early onset of kinetic roughening due to finite step width in hematin crystallization (abstract)

 

13:45 - 14:15 – Въпроси и дискусия

 

Вторник, 19 юни

10:00 - 10:45проф. Петър Векилов -  Non-classical nucleation of tumor suppressor p53 fibrils hosted by mesoscopic protein-rich clusters (abstract)

 

10:45 - 11:15 – Въпроси и дискусия

 

11:30 - 13:00 – Обяд

 

13:00-15:00Дискусия с участници в целевата група

 

Семинарът ще бъде проведен от 18.06.2018 до 19.06.2018 в сградата на ИФХ-БАН, 1113 София,
ул. "Акад.Г. Бончев", бл.11, 2 етаж, зала 225.

 


Проект BG05M2OP001-2.009-0023, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.