Семинар с поканени външни лектори

 

Програма на семинар с поканени външни лектори

18 – 20.04.2018

Сряда, 18 април

10:00-10:45 - Сотирис Сотиропулос - Scanning Electrochemical Microscopy (SECM): Brief Overview of the Technique and Application of its Surface Interrogation (SI -SECM) Variant in Probing Hydrogen Adsorption Affinity of Pt and Ir (abstract)

 

10:45 -11:00 – Кафе Пауза

 

11:00-11:45 - Сотирис Сотиропулос - Galvanic replacement processes in electrocatalysis and metal ion removal applications (abstract)

 

12:00-14:00 – Обяд

 

14:00-14:45 - Милен Гатешки - Introduction to X-Ray Diffraction. From Materials Research to Industrial Process Control (abstract)

 

14:45-15:00 – Кафе Пауза

 

15:00-15:45 - Милен Гатешки - X-Ray Scattering Studies of Nanocrystalline and Amorphous Materials Using High-Energy X-Rays on a Laboratory System (abstract)

 

 

Четвъртък, 19 април

10:00-10:45 - Илия Вълов -  Materials and Processes for the Next Generation Non-volatile Memories, Neuromorphic Computing and Energy Conversion – първа част (abstract)

 

10:45-11:00 – Кафе пауза

 

11:00-11:45Илия Вълов - Materials and Processes for the Next Generation Non-volatile Memories, Neuromorphic Computing and Energy Conversion – втора част (abstract)

 

12:00-14:00 - Обяд

 

14:00-16:00Дискусия с участници в целевата група

 

Петък, 20 април

10:00-12:00Дискусия с участници в целевата група

 

 

Семинарът ще бъде проведен от 18.04.2018 до 20.04.2018 в сградата на ИФХ-БАН, 1113 София,
ул. "Акад.Г. Бончев", бл.11, 2 етаж, зала 225.

 


Проект BG05M2OP001-2.009-0023, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.