Семинар с външен поканен лектор

 

Програма на семинар с поканени външeн лектор

проф. Александър Некрасов

30.10. – 02.11.2018

Вторник, 30 октомври

10:30-11:15 Александър Некрасов - Spectroelectrochemistry: background, materials, instruments, methods and applications – първа част (abstract)

 

11:15 - 11:30 – Въпроси и дискусия

 

11:30 - 14:00 – Обедна почивка

 

14:00 - 14:45Александър Некрасов - Spectroelectrochemistry: background, materials, instruments, methods and applications – втора част (abstract)

 

14:45 - 15:00 – Въпроси и дискусия

 

Сряда, 31 октомври

09:00 - 13:00Демонстрация и дискусия на лектора с млади учени от целевата група, специализирани в областта на електрохимията (лаб. 404 - ИФХ, БАН)

 

Петък, 02 ноември

09:00 - 11:00Дискусия на лектора с всички участници в целевата група

 

Семинарът ще бъде проведен от 30.10.2018 до 02.11.2018 в сградата на ИФХ-БАН, 1113 София,
ул. "Акад.Г. Бончев", бл.11, 2 етаж, зала 225.

 


Проект BG05M2OP001-2.009-0023, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.