Институт по физикохимия - БАН - Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии
Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии