Цели

Модул I (Нoви материали)

  • да интегрира големите и/или уникалните апаратури, които са необходими за получаване и комплексно охарактеризиране на нови материали
  • да постигне ново качество на научните изследвания в областта на новите материали чрез комбиниране и концентриране на експертност на високо ниво (човешки ресурси) и на съвременни инструментални техники (материални ресурси)
  • да осигури отворен достъп до разпределената инфраструктура за учени от партниращите институции и по този начин да подкрепи текущите и да стимулира нови изследвания върху дизайна и разработването на нови материали
  • да осигури отворен достъп до разпределената инфраструктура за всички изследователи и промишлени ползватели на национално и регионално ниво като по този начин стимулира устойчивото развитие на България и региона в областта на получаване на нови материали.

 

Модул II (Археометали)

В България годишно се проучват над 270 археологически обекта. При това обикновено се откриват повече от 5000 метални находки, които се нуждаят последователно от диагностика, консервация и реставрация. Целта е да се създаде и развие човешка и материална инфраструктура в областта на опазване на културното наследство като цяло и на металните артефакти в частност.