Етап на изграждане

Дооборудване и модернизиране на съществуващи лаборатории с оглед
изграждане на интегриран комплекс за провеждане на изследвания