Консорциум

 

  Институция Контактно лице
1 Институт по физикохимия (Координираща институция) БАН

проф. дхн Весела Цакова (Координатор)

проф. дхн Елена Милева

2

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Химически факултет, Физически факултет

проф. дхн Тони Спасов (модул I)

проф. дхн Румяна Джингова (модул II)

3 Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН доц. д-р Илияна Тимчева
4 Институт по обща и неорганична химия, БАН доц. д-р Екатерина Жечева
5 Институт по електрохимия и енергийни системи,  БАН проф. дхн Дария Владикова
6 Институт по полимери, БАН доц. д-р Нели Косева
7 Институт по катализ, БАН доц. д-р Георги Кадинов
8 Институт по оптични материали и технологии, БАН доц. д-р Цветанка Бабева
9 Химикотехнологичен и металургичен университет, София доц. д-р Мария Мачкова
10 Национален институт по археология с музей, БАН доц. д-р Людмил Вагалински (Координатор модул II)
11 Национален исторически музей, София Светла Цанева
12 Национална художествена академия, София д-р Красимира Франгова
13 Институт по балканистика с център по тракология, БАН д-р Ружа Попова
14 Институт по етнология и фолклор с етнографски музей, Иглика Мишкова
15 Нов български университет, Департамент по археология Валерия Бинева