Очаквани ползи
за промишлеността
 • Синтез и охарактеризиране на нови високотехнологични материали с приложение в индустрията, например нанокомпозити за акумулиране на екологични горива;
 • Синтез на нови оксидни и полимерни материали  с приложение в оптоелектрониката и лазерната техника;
 • Ефективен корозионен мониторинг на действащи инсталации в енергетиката и машиностроенето.
за екологията
 • Получаване на екологични стъклокерамични материали от опасни промишлени отпадъци;
 • Синтез на материали, свързани с опазването и контрола на околната среда, например фотокаталитични материали за очистване на води и въздух, хемосензори за контрол на пестициди в храни;
 • Разработване на подходи за оползотворяване на морски химични ресурси, например за производство на неорганични продукти и реактиви;
 • Създаване на подходи за извличане на метали от отпадни суровини чрез електроекстракция и електрорафинация;
за биомедицински приложения
 • Изолиране и изучаване на природни съединения и създаване на нови материали за фармацевтични приложения;
 • Разработване на нови полимери, включително наноразмерни, със специфични приложения в медицината и фармацията;
 • Разработване на сензорни материали за определяне на биоактивни вещества, участващи в метаболизма на човешкия организъм;
 • Синтез на нови флуоресцентни маркери за нуклеинови киселини и туморни клетки;
 • Оценка за стабилността на свободни радикали в храни, имащи отношение към валидността на европейските протоколи за сухи храни и плодове.
за археологически проучвания
 • Съхранение, диагностика и реставрация на археообекти от метал с оглед на тяхното предпазване от разрушаване вследствие влияние на човешкия фактор и на околната среда;
 • Точно датиране и определяне на степната на корозия и разрушаване;
 • Прилагане на нов тип техники за консервация и съхранение;
 • Изследване на влиянието на околната среда върху археообектите от метал;
 • Създаване на мобилни лаборатории за изследвания на място на археологически находки;
 • Участие в европейската програма за Опазване и съхранение на културно-историческото наследство;