Докторантски курсове
  1. ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТЪРНОТО МОДЕЛИРАНЕ НА ФИЗИКОХИМИЧНИ СИСТЕМИ И ЯВЛЕНИЯ

Лектор: доц. д-р Веселин Тончев

Тел. 02 4440002

E-mail: vesselin.tonchev@gmail.com, tonchev@ipc.bas.bg

Анотация:

Основно средство за проследяване поведението на физическия модел с помощта на компютъра са езиците за програмиране от високо ниво.
Езикът Фортран е все още предпочитан за научно програмиране предвид най-вече огромния набор от създадени кодове, както и вкусовете на общността. Именно този език и неговото приложение към изследване на различни модели е обект на курса. Търсена е максимална ефективност при създаването на конкретни умения в обучаваните, като собствено методологическите проблеми на програмирането и програмните езици са в голяма степен пренебрегнати. Използвани са базови модели като модела на Изинг, случайните разходки, стъпала върху кристална повърхност и др. Следвано е предпочитанието обучаваните да пишат програми собственоръчно и в малка степен да разчитат на готови програмни продукти.
В практикума естествено и постепенно се въвежда работата с компилатори, транслатори и дебъгери. Постигат се умения за работа с файлове, намиране оптимуми, работа с вектори, матрици, намиране на спектър от собствени стойности, числено диференциране, числено интегриране, числено решаване на обикновени и частни диференциални уравнения, обработка на данни от компютърни експерименти. При изграждането на програми от различни модули навсякъде е прокарвано разделението между компютърно генериране на даден модел и подходите за получаване и обработка на информацията от него.
Курсистите избират теми на курсовите си работи сред такива, които са обект на съвременни изследвания. По време на изготвянето на курсовата работа те са насърчени да модифицират познатите модели и да проследяват последствията от тази модификация. Резултатът от курсовата работа се представя в министатия. Защитата се извършва с помощта на мултимедиен проектор.
Курсът може да бъде полезен за докторанти от химическите и физически институти на БАН. Той може също така да представлява интерес и за докторанти от биологическите и институтите в областта на обществените науки, извършващи научни изследвания върху поведението на сложни системи.

 

  1. ЕЛЕКТРИЧНИ, ОПТИЧНИ И ЕЛЕКТРО-ОПТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА НАНОЧАСТИЦИ И МАКРОМОЛЕКУЛИ (КОЛОИДИ, ПОЛИМЕРИ, БИОПОЛИМЕРИ И БИОЛОГИЧНИ ЧАСТИЦИ)

Лектори: проф. дхн Цецка Радева

Тел. 02 979 39 22

E-mail: radeva@ipc.bas.bg

доц. д-р Виктория Накова

Тел. 02 979 39 22

E-mail: milkova@ipc.bas.bg

Анотация:

Целта на курса е запознаване с физическите основи на класическите и съвременни методи за изследване на електрическото състояние на колоидните системи, с методите за неговото характеризиране и връзката на електрическите параметри на частиците с важната за практиката стабилност на колоидите. Оптичните и електро-оптичните методи дават възможност да се определят формата, разпределението по размери, молекулната маса, показателя на пречупване и други параметри на макромолекули и дисперсни частици.
Курсът е полезен за докторанти, работещи в областта на физикохимията, полимерната химия, биофизиката, биохимията, биотехнологиите и др.

 

  1. КОМПЛЕКСНИ ТЕЧНОСТИ

Лектор: проф. дхн Елена Милева

Тел. 02 979 2586, 02 870 0257

E-mail: mileva@ipc.bas.bg

Анотация:

Целта на курса е слушателите да се запознаят с най-новите постижения в така наречената наука за Комплексните течности. Ще се посочват актуалните тенденции в развитието на тази нова и бързо развиваща се интердисциплинарна област като се прави критичен анализ на методиките за експериментално и теоретично изследване.
Като минимум за успешното усвояване на материала е необходимо слушателите да имат математическа подготовка в рамките на математическите дисциплини, използвани във Физическия факултет на СУ или ВХТУ. Необходимо е също така да са запознати с основите на статистическата физика в рамките на съответните курсове във Физическия факултет на СУ (ТДСФ), Химическия факултет на СУ (ФХ и Колоидна химия) или ВХТУ (ФХ).
Курсът от лекции по “Комплексни течности” е предназначен за докторанти на обучение в Института по физикохимия при БАН, както и за специализанти и млади научни работници в същия институт. Поради интердисциплинарния характер на научната област, която се засяга в лекциите, те са много походящи за докторанти, специализанти и млади научни кадри, които работят по теми от биофизиката, биофизикохимията, физичната органична химия, полимери и биополимери, течни кристали, математическо моделиране на биологични системи, механика на непрекъснати среди и др. Курсът е подходящ и за всички, които притежават необходимата подготовка и желаят да се ориентират бързо в областта.
Курсът ще се състои от две части. В първата част акцентът е върху течни среди, в които възникват различни амфифилни структури. Ще бъдат направен преглед на основните съвременни методи за експериментално изследване, както и критичен анализ на възможностите за теоретично описание на амфифилни системи. Във втората част ще се бъдат разгледан важен клас комплексни системи: тънките течни филми. Ще бъдат представени основните постижения в областта на тяхното експерименталното изследване и теоретично моделиране на повърхностните сили в тях. Особено внимание ще бъде отделено на амфифилните бислоеве: пенни и емулсионни нютонови черни филми, както и на прехода от далекодействащи към близкодействащи повърхностни сили.

 

  1.  ЕЛЕКТРОХИМИЯ НА ЕЛЕКТРОННО ПРОВОДЯЩИ ПОЛИМЕРИ – СИНТЕЗ, ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Лектор: проф. дхн Весела Цакова

Тел. 02 979 2557, 02 8719307

E-mail: tsakova@ipc.bas.bg

Анотация:

Целта на курса е запознаване с химичните и физични свойства на електронно проводящите полимери, с техниките за техния синтез и характеризиране, както и с разнообразните им приложения. Курсът акцентира върху електрохимичните аспекти, свързани с получаването и използването на електронно проводящи полимери и на композитни материали, синтезирани на тяхната основа.
Курсът е полезен за докторанти, работещи в областта на полимерната химия, електрохимията, физикохимията и материалознанието.

 

  1.  ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОХИМИЯТА

Лектор: проф. дхн Весела Цакова

Тел. 02 979 2557, (02) 8719307

E-mail: tsakova@ipc.bas.bg

Анотация:

Целта на курса е запознаване с основни понятия и основни измерителни техники в електрохимията. Курсът акцентира върху практически полезни знания, които позволяват успешно прилагане на електрохимични методики за характеризиране на електроактивни материали, за проследяване на процесите при електрохимичното формиране на нови фази и за електроаналитични и сензорни приложения.
Курсът е полезен за докторантии специалисти, работещи в областта на електрохимията, електроанализа, физикохимията и материалознанието.

 

  1.  ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОХИМИЯ

Лектори: проф. дхн И. Кръстев

доц. д-р Ц. Доброволска

Тел. (02) 9792595

E-mail: tsvetina@ipc.bas.bg

проф. д-р Н. Божков

доц. д-р М. Петрова

доц. д-р Р. Рашков

доц. д-р Ж. Георгиева

доц. д-р Е. Стоянова

Анотация:

Целта на предлагания курс е подпомагане на докторантите по време на тяхното обучение, а също така запознаването им с някои от основните случаи за практическо приложение на отделните електрохимични обекти. Това са предимно галванични покрития (включително сплавни) с определено предназначение (по-добър декоративен вид, за защита от корозия, за генериране и съхранение на водород, за електрокаталитични материали за горивни клетки, за пречистване на замърсени води и въздух и др.), начините за тяхното получаване, основните методи за изследване на техните свойства и фазова структура, както и предварителната подготовка на самите образци и електрохимични/химични състави и вани. Курсът ще представлява интерес за докторанти и специализанти по електрохимия и материалознание
Курсът е полезен за докторантии специалисти, работещи в областта на електрохимията, електроанализа, физикохимията и материалознанието.

 

  1.  ТЕОРЕТИЧНИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ОСНОВИ НА ФАЗООБРАЗУВАНЕТО И КРИСТАЛНИЯ РАСТЕЖ

Лектори: доц. д-р Михаил Михайлов

Тел.: 02 979 2565, Моб.: 0888 226790

E-mail: mike@ipc.bas.bg

доц. д-р Богдан Рангелов

Анотация:

Настоящият курс лекции представлява въведение във физиката на фазовите преходи със специализация в областта на термодинамиката и кинетиката на явленията в кристалния растеж, структурата и свойствата на повърхностите, междуфазовите граници и наноразмерните системи. Представените лекции имат за цел да развият основните познания в областта на физиката на кондензираното състояние като очертаят връзката и приложението им в някои от най-модерните области на съвременното материалознание: наноматериали, епитаксиални слоеве, атомни темплейти, моделиране на квантови атомни ансамбли, каталитични свойства. В основната си част курсът следва едно от най-важните постижения на съвременната физика, а именно екзотичната възможност кристалните структури да бъдат манипулирани на атомно равнище и така да бъдат създавани физически обекти реално несъществуващи в природата, но притежаващи уникални свойства. В тази връзка курсът е организиран методологично в две направления. В първото от тях, след въвеждане на принципите на класическата термодинамика и статистическата физика, теоретично са разгледани основните процеси и явления във фазообразуването, включващи двумерни фазови преходи, зародишообразуване, механизми на кристален растеж, термодинамични и структурни свойства на междуфазовите граници, растеж на тънки епитаксиални филми, формиране на атомни свръхрешетки, квантови клъстери, компютърно моделиране на процеси и явления в реални физически системи.
Във второто, експериментално направление на курса са представени класическите и съвременни методи и инструменти за анализ на структурата и свойствата на материали. Специално внимание е отделено на повърхността на силиций, както и на различните индустриални методи за растеж на силициеви кристали. Механизмите на кристален растеж са показани с помощта на отражателна електронна микроскопия – растеж чрез движение на стъпала, растеж чрез двумерно зародишообразуване, нормален растеж, спирален растеж. Разглеждат се методи за получаване на чисти кристални повърхности и методи за отлагане на тънки филми – растеж от газова фаза. Разглеждат се дифракционни методи за анализ на структурата и свойствата на кристални повърхности – LEED и RHEED. Основно внимание е обърнато на енергийно-дисперсивния метод и на вълново-дисперсивния метод за елементен анализ.
Представеният курс лекции е предназначен за студенти, докторанти, специализанти и изследователи в областите физика, химия, инженерни науки, материалознание и нанотехнологии.

 

  1. БИОМЕДИЦИНСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЪНКИТЕ ТЕЧНИ ФИЛМИ

Лектор: доц. д-р Румен Тодоров

Тел.: 02 979 3562

E-mail: rtodorov@ipc.bas.bg

Анотация:

Целта на предлагания курс ще бъде да представи методите за получаване и изследване на тънки течни филми - пенни, емулсионни и омокрящи. Особено внимание ще бъде отделено на експериментално определяните параметри характеризиращи образуването и стабилността на тънките течни филми, на прехода от далекодействащи към близкодействащи повърхности сили, водещи до формиране би- и мултислойни структури. Ще бъдат разгледани възможностите на пенни, емулсионни и омокрящи филми при моделиране на междуфазови взаимодействия в системи от амфифилни молекули: липиди и полимери (белтъци и биосъвместими), както и на техни смеси, представляващи интерес в областта на биологията, фармацията и медицината. Курсът ще представлява интерес за докторанти и специализанти по материалознание, физикохимия, биофизика и биотехнологии.
Слушателите трябва да притежават познания по физикохимия, биофизикохимия и биофизика.

Архив