Докторантури

Институтът по физикохимия – БАН, София, обявява конкурс за прием на редовни  докторанти по област на висше образование, професионално направление и следната докторска програма:

 

Шифър Област на висше образование Шифър Професионално направление Докторска програма

Форма на обучение

редовно

4 Природни науки, математика и информатика 4.2 Химически науки Електрохимия (вкл. химични източници на ток) 2

 

  • Продължителността на докторантурата е 3 години.

 

  • Срок за подаване на документи за участие в конкурса за докторантура в Институт по физикохимия - БАН – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.

 

  • Документи се подават на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 11 на БАН, 4 етаж, канцелария на Институт по физикохимия – БАН, тел. 02-8727550.

 

  • Докторантурата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 40 от 27.05.2016 г.