6-ти научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти

“Лятно училище” ИФХ - 2017 (18-21 септември 2017)

по проект BG05М2ОР001-2.009-0023,
“Подкрепа за развитиета на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - ФАЗА 1”