Заседания на Научния съвет

            Уважаеми колеги,

          

            На 11.09.2019 г. (сряда) от 16.00 часа в Семинарна зала “Болцман” на 4 етаж ще се проведе заседание на Научния съвет на ИФХ със следния дневен ред:

 

  1. Изменение в състава на комисията за определяне на критерии за разпределение на допълнителните стипендиии на докторанти редовно обучение, налагащо се поради конфликт на интереси на един от членовете й
  2. Обсъждане на доклад на проф. В. Цакова за избор на председетел на колоквиума по фазообразуване и кристален разтеж „Странски – Каишев“
  3. Обсъждане на доклад на доц. Ж. Георгиева за промяна в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИФХ
  4. Обсъждане на доклад на проф. Н. Божков за обявяване на два конкурса за глаен асистент за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“
  5. Обсъждане на доклад на доц. Б. Рангелов за обявяване на конкурс за глаен асистент за нуждите на лаборатория „Електронна микроскопия и микроанализ“
  6. Разни


            Присъствието ви е необходимо.

 

           Моля, онези от вас, които няма да могат да присъстват на заседанието да се обадят в канцеларията на ИФХ-БАН, тел. 979-2581.

 

 

                                                Председател на НС:

                                                            /доц. д-р Драгомир Тачев/

 

Приложени документи           (изтегляне само от членовете на Научния съвет)

    

Архив