Публикации

Publication List 2018

 

Предложение на секция „Повърхности и колоиди“

за най-добро научно постижение на ИФХ-БАН през 2018 г.

 

Dimi Arabadzhieva, Anna Gyurova, Lidia Alexandrova, Alexander Chinarev, Svetlana Tsygankova, Alexander Tuzikov, Khristo Khristov, Bogdan Ranguelov, Elena Mileva, Smart complex fluids based on two-antennary oligoglycines

ChemSusChem (2018) https://doi.org/10.1002/cssc.201802308 , in press, ISSN:1864-564X, IF:7.441; Q1

 

Антенните олигоглицини са новосинтезирани вещества, получени в резултат на целенасочен молекулен дизайн. Основни структурни единици са т.нар. „антени“, съставени от глицинови елементи, в краищата на които са разположени аминни групи. Особено интересни свойства притежават двуантенните олигоглицини.

За първи път бяха изследвани свойствата на водни разтвори от двуантенен олигоглицин, чийто антените са закачени на двата края на въглеводородна верига с дъжина С8. Всяка антена се състои от четири глицинови елемента. Особената структура на това вещество позволява фино регулиране на свойствата на комлексни течни среди, които го съдържат. Ключовият момент е появата на конкурентни взаимодействия в обемните и повърхностните (течни и твърди с различна степен на хидрофобност) фази: бола-амфифилна самоорганизация на молекулите и възникване на Пoлиглицин II мотиви, поради образуване на вътре- и междумолекулни Н-връзки. В резултат възникват няколко вида обемни агрегати: моно и бислойни везикули, моно и бислойни дисковидни наноструктури. При определени условия тези агрегати се отлагат върху твърди подложки, като образуват специфични „клетъчни“ адсорбционни слоеве.

Използваните от нас разнообразни методики дадоха възможност да се получат убедителни свидетелства за влиянието на молекулната структура на двуантенните олигоглицини върху свойствата на разтворите в присъствие на „меки“ и твърди фазови граници.

Получените резултати имат съществено значение за разбиране на връзката структура-свойства и откриват нови възможности за насочен дизайн и фино регулиране на състава и свойствата на тези комплексни течни системи. Получените самоорганизирани структури, както обемните, така и адсорбираните по течни и твърди фазови граници, са със значителна стабилност и могат да се използват за редица иновативни приложения, напр. за биокатализатори, в медицината и фармацевтичната промишленост, както и за решаване на екологични проблеми и пречистване на отпадни води.

 

ISBN: 978-1-4665-8772-4

 

 1. Mileva E., Arabadzhieva D., Gyurova A., Alexandrova L., Chinarev A., Tsygankova S., Tuzikov A., Khristov Khr., Ranguelov B.. Smart complex fluids based on two-antennary oligoglycines. ChemSusChem, 11, Wiley-VCH, приета за печат: 2018, ISSN:1864-564X, DOI:https://doi.org/10.1002/cssc.201802308, SJR:2.54, ISI IF:7.441, Q1
 2. Mileva, E.. In memory of Dotchi Exerowa and Dimo Platikanov. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 35, Elsevier, 2018, ISSN:1359-0294, DOI:doi.org/10.1016/j.cocis.2018.07.001, v-ix. SJR:2.07, ISI IF:5.785, Q1
 3. Michailova V., Momekova D., Velichkova H., Ivanov E., Kotsilkova R., Karashanova D., Mileva E., Dimitrov I., Rangelov S.. Self-Assembly of a Thermally Responsive Double-Hydrophilic Copolymer in Ethanol−Water Mixtures: The Effect of Preferential Adsorption and Co-Nonsolvency. J. Phys. Chem. B, 122, 22, ACS, 2018, ISSN:1520-6106, DOI:DOI: 10.1021/acs.jpcb.8b01746, 6072-6078. SJR:1.348, ISI IF:3.146, Q1
 4. Shahir A. A., Khristov Khr., Nguyen K. T., Nguyen A. V., Mileva E.. Combined Sum Frequency Generation and Thin Liquid Film Study of the Specific Effect of Monovalent Cations on the Interfacial Water Structure. Langmuir, 34, ACS, 2018, ISSN:07437463, 6844-6855. SJR:1.48, ISI IF:3.789, Q1
 5. Hristova, S.H., Zhivkov, A.M.. Isoelectric point of free and adsorbed cytochrome c determined by various methods. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 174, Elsevier, 2019, ISSN:0927-7765, DOI:doi.org/10.1016/j.colsurfb.2018.10.080, 87-94. ISI IF:4.294, Q1
 6. Nikolov, L. Hydrodynamic boundary layer at a rising air bubble and entrapment of fine solids: Gravity effects on particle–bubble interactions. Journal of Dispersion Science and Technology, 39, 3, Taylor&Francis Online, 2018, ISSN:15322351, DOI:10.1080/01932691.2017.1317267, 341-348. SJR:0.37, ISI IF:1.454, Q2
 7. Yang F., Tchoukov P., Qiao P., Ma X., Pensini E., Dabros T., Czarnecki J., Xu Z.. Studying demulsification mechanisms of water-in-crude oil emulsions using a modified thin liquid film technique. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 540, Elsevier, 2018, ISSN:0927-7757, DOI:https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2017.12.056, 215-223. SJR:0.753, ISI IF:2.829, Q2
 8. Kamburova, K., Boshkova, N., Boshkov, N, Atanassova, G., Radeva, Ts. Hybrid zinc coatings for corrosion protection of steel using polyelectrolyte nanocontainers loaded with benzotriazole. Colloids and Surfaces A, 559, 2018, 234-250. ISI IF:2.829, Q2
 9. Kamburova, K., Radeva, Ts. Polyelectrolyte-modified kaolinite nanocontainers for entrapment of corrosion inhibitor benzotriazole. Colloid and Polymer Science, 296, 7, 2018, 1157-1164. ISI IF:1.967, Q2
 10. Jordanova, A, Petkova, H, Stoyanova, V, Tsanova, A, Stoimenova, E, Todorov, R, Hristova, E, Lalchev, Z. Adsorption mono- and bilayers from gastric aspirates of newborns. C. R. Acad. Bulg. Sci., приета за печат: 2018, ISSN:1310–1331, ISI IF:0.27, Q2
 11. Exerowa, D, Todorov, R. Biomedical foam films. Foam Films and Foams: Fundamentals and Application, CRC Press Taylor&Francis Group, 2018, ISBN:9781466587724, 18, 139-156
 12. Gochev G., Kristen-Hochrein N.. Foam Films stabilized by Polymers and proteins. Foam Films and Foams: Fundamentals and Applications, CRC Press Taylor&Francis Group, 2018, ISBN:978-1-4665-8772-4, 17, 121-138
 13. Gochev G., Platikanov, D., Miller R.. Historical Perspectives on Foam Films. Foam Films and Foams Fundamentals and Applications, CRC Press Taylor&Francis Group, 2018, ISBN:978-1-4665-8772-4, 18, 59-76
 14. Khristov Khr.. Role of Foam Films in Foam Stability. Foam Films and Foams: Fundamentals and Applications, CRC Press Taylor&Francis Group, 2018, ISBN:978-1-4665-8772-4, 11, 233-244
 15. Mileva E.. Surfactant stabilized foam films. Foam Films and Foams: Fundamentals and Applications, CRC Press Taylor&Francis Group, 2018, ISBN:978-1-4665-8772-4, 21, 99-120
 16. Mileva, E.. Dotchi Exerowa (1935–2017). Foam Film and Foams Fundamentals and Applications, CRC Press Taylor&Francis Group, 2018, ISBN:978-1-4665-8772-4, 4, v-viii
 17. Liggieri L., Mileva E., Miller R.. "The surface layer as a basis for foam formation and stability". CRC Press Taylor&Francis Group, 2018, ISBN:978-1-4665-8772-4, 55, 3-58
 18. Platikanov, D., Exerowa, D.. Fundamentals of Foam Films. Foam Films and Foams Fundamentals and Applications, 7, CRC Press Taylor&Francis Group, 2018, ISBN:978-1-4665-8772-4, 21, 77-98
 19. Ulaganathan V., Gochev G.. Foam Fractionation. Foam Films and Foams: Fundamentals and Applications, CRC Press Taylor&Francis Group, 2018, ISBN:978-1-4665-8772-4, 7, 371-378
 20. Boshkova, N., Kamburova, K., Tabakova, N., Boshkov, N, Radeva, Ts. Application of Stabilized Polyaniline Microparticles for Better Protective Ability of Zinc Coatings. International Journal of Chemical and Molecular Engineering, 12, 4, 2018, 191-194
 21. Slavchov R., Minkov I., Arabadzhieva D., Mileva E.. Barrier desorption from sparingly soluble alkanol monolayers on water under constant surface tension. 18, 1, Nanoscience and Nanotechnology: Nanostructured materials, application and innovation transfer, 2018, ISSN:1313-8995, 21-33
 22. Atanasov, V.R., Hristova, S.H., Zhivkov, A.M.. Molecular simulation of structural changes and membrane-binding capability of mutant I22I FVIII. Genetics and Plant Physiology, 8, 3-4, БАН - Институт по физиология на растенията и генетика, 2019
 23. Atanasov, V.R., Hristova, S.H., Zhivkov, A.M.. Alterations in the 3D-structure and function of the coagulation factor VIII at haemophilia a caused by inversion 22 in the F8 gene. Hematology, LIV, 1-2, Bulgarian medical society of hematology, 2018, ISSN:2367-7864, 36-41. SJR:0.101