Секция "Електрохимия и корозия"

Получаване на каталитични материали с намалено съдържание на благородни метали от типа “ядро-обвивка”, включително на оксиди, с оглед приложението им в съвременните технологии за използване на алтернативни енергийни източници, както и за електрохимично получаване на фото- и фотоелектрокаталитични материали за очистване на вода и въздух. Електрохимично получаване на метални, сплавни и композитни покрития със специални функционални свойства, като например висока корозионна или механична устойчивост; абразивни материали; декоративни покрития за ювелирната промишленост и бита. Разработване на съобразени с екологичните изисквания технологии за получаване на устойчиви защитни покрития върху алуминий, цинк и стомана. Структурообразуване и явления на самоорганизация при електроотлагането на сплавни покрития. Електроекстракция и електрорафинация на металите. Корозионен мониторинг и корозионно охарактеризиране на ниско- и високолегирани стомани.