Доцент д-р Михаил Михайлов

Доцент д-р Михаил Михайлов

 

Телефон:

02 979 2565

Email:

mike@ipc.bas.bg

Стая:

407

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

 

Научни интереси:

Физически модели и компютърни симулации на наноразмерни явления във физиката на кондензираното състояние:

  • термодинамика и статистическа физика на системи с намалена пространствена и физическа размерност;
  • фазови преходи в системи с ограничена геометрия и размерност;
  • атомна структура и свойства на повърхности и междуфазови граници;
  • дифузионни явления и атомистичен дизайн на епитаксиални интерфейси;
  • структура и физически свойства на атомни клъстери и атомни квантови нановерижки.

Публикации