Новини

Обява за набиране на участницив проект BG05М2ОР001-2.009-0023

17.04.2017

Обява за набиране на участници

в проект BG05М2ОР001-2.009-0023

„Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,

изпълняван от Институт по физикохимия, БАН

 

Набират се участници в целевата група на проект BG05М2ОР001-2.009-0023 „Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“ за периода от 12.04.2017 до 31.12.2018 година.

За участие се канят докторанти, постдокторанти, млади учени, студенти и преподаватели, които се обучават и извършват изследователска или обучаваща дейност в областта на електрохимията и физикохимията.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 1. Докторанти – зачислени след 2012 година на редовна, задочна или свободна докторантура към ИФХ-БАН.
 2. Постдокторанти - до 5 години след придобиването на образователната и научна степен „доктор”, на основен трудов договор в ИФХ-БАН.
 3. Млади учени – до 33 години със завършена образователна степен магистър, на основен трудов договор в ИФХ-БАН.
 4. Студенти – обучаващи се за придобиване на образователна степен бакалавър или магистър и извършващи изследователска дейност в областтта на електрохимия и физикохимия.
 5. Преподаватели  - да имат преподавателска дейност към Център за обучение на БАН или български ВУЗ, да ръководят докторанти и да са на основен трудов договор в ИФХ-БАН.

 

Кандидатите за участие в договора трябва да подадат следните документи:

 1. Молба за участие в проекта в свободен текст на бланка на проекта.
 2. Копие на заповед за зачисляване за докторантите или копие от трудов договор за постдокторанти, млади учени и преподаватели.
 3. Копие на диплома за последната степен на завършено образование – за млади учени.
 4. Копие на диплома за образователната и научна степен „доктор“ – за постдокторанти.
 5. Документ, удостоверяващ преподавателска дейност и/или документ за ръководство на докторант - за преподаватели.
 6. Удостверение за студент и заявена тема и ръководител на изследователска дейност в областта на електрохимията и физикохимията (упоменати в молбата).
 7. Необходимите документи се приемат от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 часа в работни дни в канцеларията на Институт по физикохимия – БАН, стая 402, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11 на БАН.

 

Краен срок за подаване на документите: 28.04.2017 г.

 

свали Молбата

«
Всички