Новини

ПОЧИНА АКАДЕМИК ДОЧИ ЕКСЕРОВА

02.10.2017

 

акад. Дочи Русева Ексерова

(1935-2017)

 

С дълбока скръб съобщаваме, че на 02.10. 2017 г. почина академик Дочи Ексерова, учен с безспорен авторитет и световна известност в областта на колоидната химия, виден представител на българската физикохимична школа и дългогодишен ръководител на секция „Повърхности и колоиди” към Институт по физикохимия – БАН.

Научната кариера на Дочи Ексерова започва през 1958 г., когато e сред първите назначени сътрудници в новосъздадения Институт по физикохимия на Българската академия на науките. Стартът на научното развитие на Дочи Ексерова съвпада с началото на период от интензивно развитие на изследванията в една нова и много значима област на физикохимичната наука: изследване на повърхностни сили в близост до фазови граници. Най-характерните черти на научното творчество на акад. Дочи Ексерова са широкият обсег на изследователските й интереси и изключителният усет за научните предизвикателства, които й позволяват да се насочва към наистина значими и пионерни изследвания. Поради това, повечето от нейните постижения стимулират през годините нови насоки в изследване на физикохимията на течните повърхности, както и иновативни приложения на получените научни резултати, основно в областта на фармацевтичната, козметичната и петролната индустрии.

Главните научни постижения на акад. Дочи Ексерова са в областта на образуване и стабилност на тънки течни слоеве (филми), както и свързаните с тях важни аспекти на физиката и химията на междуфазовите явления. Тя е автор на многобройни научни публикации, обзорни статии и глави от книги, както и на редица патенти в областта на физикохимията на повърхностите и дисперсните системи. Значими резултати от дейността на акад. Ексерова са представени в две монографични книги („Пена и пенные пленки”, Химия, Москва и „Foam and Foam Films”, Elsevier Science, Amsterdam), както и в глави от енциклопедични издания: “Fundamentals of Interface and Colloid Science”, Elsevier; “Emulsions and Emulsion Stability”, CRC Taylor & Francis; “Emulsion Science and Technology”, Wiley-VCH; “Nanoscience: Colloidal and Interfacial Aspects”, CRC Press, Taylor & Francis; “Colloid and Interface Science in Pharmaceutical Research and Development”, Elsevier. Тя е съредактор на „Highlights in Colloid Science”, Wiley-VCH. През 2007 г. излезе книгата “Colloid Stability – The Role of Surface Forces”, Wiley-VCH, в два тома, посветени на акад. Дочи Ексерова и проф. Димо Платиканов.

Акад. Ексерова е дългогодишен преподавател в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, където е чела лекции в Химически и Биологически факултети, ръководила е дипломанти, докторанти и постдокторанти, въвеждайки ги в областта на физикохимията на течните повърхности и колоидните системи. Много от нейните ученици достигат високи академични позиции. Дълги години тя е Председател на Специализирания съвет по физикохимия към ВАК (1992-2007) и член на Комисията по химия на ВАК. От 1983 до 2005 г. Дочи Ексерова ръководи секция „Повърхности и колоиди” в ИФХ-БАН и е Председател на Колоквиума по физикохимия на повърхностите и колоидите. Признание за нейната научна, научно-приложна и преподавателска дейности са многобройните национални отличия (Медал „Климент Охридски” на БАН за научни постижения; Първа награда за значителни научни постижения на Съюза на учените в България; Академична награда на БАН в областта на химията; Медал „Марин Дринов” на лента на БАН за цялостно научно творчество; Почетен знак на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със синя лента за научни постижения и преподавателска дейност. Важно национално признание за качеството на научните и научно-приложните изследвания на акад. Дочи Ексерова и за издигане престижа на Българската физикохимична школа е наградата „Питагор” за цялостно творчество, присъдена й от МОН и орден "Св. св. Кирил и Методий", първа степен, връчен от Президента на Република България.

По време на изключително успешната си научна кариера, акад. Дочи Ексерова създава и развива разнообразни контакти и научни сътрудничества с водещи световни учени и лаборатории. Дейността и постиженията на Дочи Ексерова намират значително признание сред международната научна общност. Многобройни са участията й в международни научни комитети, както и в редакционните колегии на най-реномираните научни списания по колоидна химия (Current Opinion in Colloid and Interface Science, Advances in Colloid and Interface Science, Colloids and Surfaces A, Colloid and Polymer Science, и др.). През 1997 г. тя е съорганизатор на Деветата международна конференция по колоидна химия и химия на повърхностите под егидата на Световната асоциация на учените в областта на повърхностите и колоидите (IАCIS). Акад. Ексерова на два пъти е избирана за член на Управителния съвет на Световната асоциация на учените по повърхности и колоиди (IАCIS). Всички тези факти свидетелстват за съществения й принос в успешното развитие и организационен прогрес на международната научна общност в колоидната химия. Израз на признание е и проведеният през 2015 г. международен симпозиум „Smart and Green Interfaces: Fundamentals and Diagnostics – Dotchi Exerowa Symposium”, организиран във връзка с нейния 80-ти юбилей.

Резултатите от дългогодишната научна, научно-приложна и преподавателска дейност на акад. Дочи Ексерова безспорно представляват съществен и особено значим принос в развитието на световната физикохимична наука. Институтът по физикохимия загуби завинаги виден и авторитетен учен, допринесъл значително за високия престиж на нашата институция.

 

Поклон пред паметта ѝ !

 

Опелото ще се състои на 06 октомври 2017 г. (петък) от 11.00 ч. в църквата „Св. Седмочисленици“.

Институт по физикохимия

„Акад. Ростислав Каишев“ - БАН

«
Всички