Колоквиуми

Сбирка на Колоквиума на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

30.11.2016

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 13 декември 2016 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

 

"Структура и морфологията на пироксенови стъклокерамики"

 

Александра Камушева, ИФХ, БАН

 

Изследвани са две пироксенови стъклокерамики, получени при витрификация на шлака от електродъгови пещи и флотационни отпадъци от производство на фероникел. Кристализационната способност е оценена с диференциален термичен анализ (DTA), отделените кристални фази са установени с XRD, микроструктурата и морфологията са изследвани чрез SEM, TEM и електронна дифракция. Първата стъклокерамика се получава при едностъпална термообработка, при която се образуват около 40 % (тегловни) кристална фаза под формата на 5-10 μm сферолити и около 3% кристализационно предизвикана порьозност. Втората стъклокерамика се получава при двустъпална термообработка, характеризира се с нетипична комплексна структура и висока кристалност от около 60 % (тегловни). Поради завишено съдържание на Cr2O3, който е типичен зародишообразувател за разглежданите системи, още по време на охлаждане на стопилката се образуват първични Fe-Mg-Cr шпинели. По време на термообработката за кристален растеж върху тях започва епитаксиален растеж на част от основната пироксенова фаза. Основната структура на стъклокерамиката се дължи на тенденция за течно-течностно разслояване, която води до образуване на вторични магнетитни шпинелни зародиши, предизвикващи образуването на пироксенова фаза с размери 0.5-1.0 μm.

 

(отчет за дейността през 2016г. на задочен аспирант)

«
Всички