Колоквиуми

Сбирка на Колоквиума на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

30.11.2016

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 6 юни 2016 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

 

"Aнализ и характеризиране на проводящи застъкляващи системи с електрохимични методи"

 

Николай Йорданов, ИФХ, БАН

(макет на дисертация)

 

В настоящия дисертационен труд са обобщени изследвания върху три моделни стъклообразуващи системи: стъкловиден въглерод, „експлозивен” антимон и аморфен никел – фосфор. Основните резултати на представения дисертационен труд са:

1. Установено е, че в аморфните сплави се съдържа ненулева, положителна по стойност замразена енталпия, DHg и ентропия, DSg.

2. Определено е, че от хипотетична въглеродна стопилка могат да се получат стабилните и метастабилни модификации.

3. Установено е, че електрохимичните методи са лесно приложима и евтина алтернатива на класическите калориметрични методи за целите на определяне термодинамичните свойства на проводящи въглеродни проби.

4. Наблюдават се два термични ефекта при диференциален термичен анализ (DTA) на аморфен Ni–P, които са интерпретирани като температура на застъкляване, Tg и ликвидусна температура, Tl.

Основните приноси на дисертацията могат да се обобщят в това, че за първи път е предложено посредством електрохимични методи определянето на основни термодинамични характеристики на моделни аморфни твърди тела: замразените енталпия, ентропия и Гибсов термодинамичен потенциал като допълващи класическите калориметрични методи на анализ.

«
Всички