Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси"

15.10.2019

Колоквиум

 

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

при ИФХ БАН

 

 

          На 17.10.2019 г. (вторник) от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II ще се състои Колоквиум, на който ще бъдат докладвани и обсъдени резултатите, свързани с предзащитата на дисертация на тема:

 

Електрохимично получаване на многокомпонентни сплави на металите от подгрупата на желязото, включващи W, Mo, P и охарактеризирането им като каталитичен материал в алтернативни източници на енергия"

 

Докладва: докторант на самостоятелна подготовка Васил Д. Бъчваров

 

 

Изследванията са в областта на водородната енергетика и свързаното с това производство на водород чрез електролиза на вода. Целта е да бъдат електрохимично получени и охарактеризирани многокомпонентни сплавни покрития на основа на металите от желязната група като потенциален каталитичен материал в алтернативни източници на енергия.

Разработени са електролити, от които са получени  електрохимично четири и пет компонентни NiFeCoP, NiFeCoW(P) NiFeCoMo(P) сплави с вариране на компонентния състав в зависимост от условията на процеса. Изследвани са електрокаталитичните активности на тези сплави по отношение на реакциите на отделяне на водород и кислород. Направена е селекция за най-добри катализатори и за двете реакции.

При различни импулсни режими на отлагане са изготвени електроди от избрани сплави и са тествани в биогоривна клетка и алкален ПЕМ електролизьор. Установено е, че тези материали са перспективни и биха могли да се изпозват като катализатори в алтернативни източници на енергия.

«
Всички