Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси"

10.07.2019

Колоквиум

 

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

при ИФХ БАН

 

 

          На 16.07.2019 г. (вторник) от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II ще се състои Колоквиум на тема:

 

„Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на индий със злато и паладий

 

Докладва: Редовен докторант Мартин Л. Георгиев

 

(заповед No 69-РД-09/03.07.2019 г. на директора на ИФХ-БАН - предварителна защита на проекта на дисертационен труд на редовен докторант Мартин Любенов Георгиев)

Целта на дисертационния труд е да се намерят електролити и условия на отлагане на сплави на индия със злато и паладий, позволяващи получаването на компактни покрития, позволяващи изследването на техните състав, структура и свойства. Да се изследва възможността за получаване на многофазни хетерогенни покрития, при които да се намерят условия за поява на явления на самоорганизация и формиране на периодични пространствено временни структури по повърхността на електрода.

Най-добри резултати при отлагане на сплавта злато-индий са постигнати от ацетатно-цитратен електролит, позволяващ получаване на покрития със сравнително постоянен елементен състав (50-65 тегл. %) в широк диапазон от плътности на тока. От същия електролит е възможно получаването на хомогенни покрития със син цвят съставени от фазата AuIn2.

Фазово хетерогенни покрития са получени от електролит на базата на глицин, при които се наблюдават начални етапи на формиране на пространствено-времеви периодични структури.

Изследвани са елементния и фазов състав, структурата на покрития от сплав паладий-индий в зависимост от условията на електролиза. Регистрирана е появата на явления на самоорганизация и образуване на периодично пространствено-времеви структури в два различни мащаба.

Демонстрирано е изменението на някои физико-механични параметри на получените покрития от двете сплавни системи (Pd-In и Au-In) в зависимост от техния елементен и фазов състав.

«
Всички