Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси"

10.01.2020

Колоквиум

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ при ИФХ БАН

 

          На 30 януари 2020 г. (четвъртък) от 10 30 ч. в зала "Болцман" на ИФХ - IV етаж ще се състои Колоквиум на тема:

Получаване и охарактеризиране на наноструктурирани слоеве от мед и аноден алуминиев оксид"

Докладва: Веселина Милушева

   Ще бъдат представени изследвания за възможностите за електрохимично и химично отлагане на мед в и върху нанопори на аноден алуминиев оксид (ААО).

   Установени са начини за предварителна подготовка на нанопорестата матрица от ААО, позволяващи правотоково отлагане. Изследвани са режими за отлагане, водещи до равномерно запълване на порите.

   Разработени са електролити за катализиране на анодния оксид и за химично помедяване с неутрално или слабо алкално pH, които да не атакуват оксида и алуминиевата основа.

   Морфологията на получаваните слоеве е наблюдавана чрез оптична и сканираща електронна микроскопия. Кристалното състояние и разпределението на елементите в дълбочината на оксидния слой са изследвани респективно чрез XRD и EDX анализи. Дебелината на получаваните медни покрития е определяна гравиметрично и чрез рентгено-флуоресцентен анализ, а структурните характеристики на получените слоеве – чрез метода на пълно профилно напасване.

«
Всички