Шестата година...

Уважаеми колеги, млади учени и изследователи,

Пред прага сме на 6-ти Научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти. Както във всичките пет предишни издания, от 2012 г насам, и тази година има нововъведения. За пръв път Семинарът ще се проведе извън територията на Института по физикохимия, сред красивата природа на курорта Боровец, и ще създаде условия за пълноценно двудневно общуване на всички участници. Това стана възможно благодарение на финансовата подкрепа на проект по ОП НОИР (BG05М2ОР001-2.009-0023 „Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“), спечелен от Института в началото на тази година. Този проект ще финансира участието на всички 28 студенти, докторанти, млади учени, постдокторанти и преподаватели от т.н. целева група на проекта. Нaдяваме се, че този нов формaт на Семинара ще се окаже привлекателен и за младите учени от други научноизследователски организации и с участието си те ще подкрепят поредния опит за консолидиране, омрежване и ползотворно сътрудничество на „младите” във физикохимичната наука. Младостта в науката е по-скоро състояние на духа, отколкото възраст, ограничена от бюрократични правила. Запазването на тази „младост”, на любопитството и непрекъснатото търсене на нови изследователски хоризонти, е безспорно едно от най-важните условия за успешно кариерно развитие в научноизследователската сфера. В този смисъл разделянето на млади и стари по възраст е условно и не особено продуктивно. Деление би трябвало да се направи по-скоро по опитност в представяне и отстояване на научни идеи, съобразени със спецификата на научната аудитория и с обхвата на нейната интердисциплинарна квалификация. Сцена за придобиване на такава опитност за шести пореден път е Научният семинар по физикохимия за млади учени и докторанти. Надявам се, че широкият обхват на тазгодишното участие по опитност, от студенти до преподаватели, ще създаде полезна атмосфера на предаване и усвояване на този специфичен опит и същевременно условия за ползотворни дискусии и обмяна на научни идеи.

Желая на всички успешно представяне на тази „сцена”, нови провокации за научното им мислене и, не на последно място, весело общуване извън научната програма. Благодаря на управляващия екип на проект BG05М2ОР001-2.009-0023 за осигуреното финансиране, както и на вече традиционния организационен комитет на научните семинари за млади учени на Института по физикохимия за отговорната работа и бърза реакция при организирането на 6-ти Научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти.

проф. Весела Цакова
директор на Институт по физикохимия, БАН