Colloquium

ELECTRODEPOSITION, ELECTROPLATING AND CORROSION PROCESSES Colloquium

announces

На 02.07.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II ще се състои колоквиум на тема:

„ПОЛУЧАВАНЕ И КОРОЗИОННО ПОВЕДЕНИЕ НА ТРОЙНИ СПЛАВИ Zn-Fe-P И Zn-Ni-P”.

            Докладва ac. Миглена Пашова

(Представяне на материали за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка).

(download summary)

На 05.06.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II ще се състои колоквиум на тема:

„MAGNETIC NANOSTRUCTURES THROUGH THE EYES OF AN ELECTROCHEMIST ”.

            Докладва Prof László Péter - Wigner Research Centre for Physics,

Institute for Solid State Physics and Optics, Hungarian Academy of Sciences

 

На 21.05.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II ще се състои колоквиум на тема:

„СЕЛЕКТИВНО ИЗВЛИЧАНЕ НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ ОТ ПОЛИМЕТАЛНИ ЕЛЕКТРОЛИТИ”.

            Докладва хим. Гюнвер Ходжаоглу

(Предзащита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научната степен “доктор).

(изтегли резюмето в pdf)

На 12.05.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II ще се състои колоквиум на тема:

„БЕЗТОКОВО ОТЛАГАНЕ НА МЕДНИ КОМПОЗИТНИ ПОКРИТИЯ ВЪРХУ ПОЛИМЕРНИ ПОДЛОЖКИ”.

            Докладва ас. Михаела Георгиева

(Предзащита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научната степен “доктор).

(изтегли резюмето в pdf)

На 23.04.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II ще се състои колоквиум на тема:

„Цинкови композитни покрития с вградени полимерни частици – получаване и защитни свойства”.

            Докладва ас. Нели Божкова

(зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка).

(изтегли резюмето в pdf)

На 26.02.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II ще се състои колоквиум на тема:

„Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на индий със злато и паладий”.

            Докладва ред. докторант Мартин Георгиев

(в изпълнение на Заповед на Директора на ИФХ-БАН, поставяща задача - обсъждане на резултатите, получени в рамките на редовния срок на обучение и работа, с цел отчисляване от редовна докторантура).

 

На 19.02.2015 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II ще се състои колоквиум на тема:

„Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на индий със злато и паладий”.

            Докладва ас. Рени Андреева

(изтегли резюмето в pdf)