Stranski-Kaishew Colloquium

STRANSKI-KAISHEW C O L L O Q U I U M

Phase Transition and Crystal Growth

announces:

На 20 октомври 2015 г. от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание

на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

Зависимост на налягането и повърхностното напрежение от степента на гъвкавост на полимери и ПАВ” от Андрей Милчев, ИФХ
(изтегли абстракт pdf)

На 06 октомври 2015 г. от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание

на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

Неизотермична кристализация при богати на железни оксиди стъклокерамики от промишлени отпадъци” от Александра Камушева, ИФХ
(изтегли абстракт pdf)

На 18 декември 2014 г. от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание

на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

Кристализация и структура на стъклокерамика от EAFD” от Александра Камушева, ИФХ
(изтегли абстракт pdf)