Новини

Общото събрание на учените

22.01.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          На  28.01.2020 г. /вторник/  от 10:30 часа в Залата на блок 11, 2 етаж, ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на  ИФХ-БАН със следния дневен ред:

 

  1. Приемане на научния и финансов отчет на ИФХ за 2019 г.
  2. Разни.

 

Председател на Научния съвет

на ИФХ-БАН

Председател на Общото събрание

учените на ИФХ-БАН:

доц. д-р Д. Тачев

  /гл. ас. д-р Хр. Петкова/

 

 

 

«
Всички