История
Chemistry: Bulgarian Journal  of Science Education Volume 25  Number 1, 2016 Природните науки в образованието

                                                                                                         


 

News

Вести и съобщения

 

      Първата част от тази колекция от научни статии, посветени на 90-ата годишнина на Катедрата по физикохимия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, е представена в книжка 6 на том 24 (2015) на Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education.

 

90th Anniversary of the Department of Physical Chemistry

of the University of Sofia

Юбилей: 90 години на Катедрата по физикохимия

на Софийския университет

 

 

ИНСТИТУТЪТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ „АКАДЕМИК РОСТИСЛАВ КАИШЕВ“ –

НОСИТЕЛ И ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ТРАДИЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ФИЗИКОХИМИЧНА ШКОЛА

 

В. Цакова

Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“

– Българска академия на науките

 

Резюме. Статията очертава историята на създаването и утвърждаването на Института по физикохимия (ИФХ) към Българска академия на науките (БАН) като една от водещите институции, развиващи физикохимичната наука в България. Проследени са основните тематични области на научни изследвания в Института, извършвани в продължение на повече от пет десетилетия. Отбелязани са приноси в областта на фундаменталните и приложните изследвания, донесли световна известност на учените на ИФХ. Представени са наукометрични данни за публикационната дейност на Института и нейното отражение в световната литература. Очертана е рамката на съвременните изследвания, провеждани в Института по физикохимия към БАН.

 

Изтегли цялата статия