Новини
Общото събрание на учените на ИФХ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         

          Уважаеми колеги,
 
          на 11.06.2024 (вторник) от 10:30 ч,. в зала 225, блок 11 ще се проведе общо събрание на учените на ИФХ със следния дневен ред:
 
1. Информация относно дейността на Осмото ОС на БАН.
2. Приемане на изменения в Правилника за дейността на ИФХ, които са свързани с приета актуализация на Устава на БАН. Изменението на Правилника е утвърдено от НС на ИФХ на заседание от 21/06/2023, протокол 71, с гласуване "Да" от всички присъствали на заседанието. 
3. Избор на представители на ИФХ в Деветото ОС на БАН
 

Награда „Академик Ростислав Каишев“ за млад учен

 

Световен конгрес по химия, организиран от IUPAC
Световен конгрес по химия, организиран от IUPAC

През август 2023 г. в Хага ще се състои Световен конгрес по химия,

организиран от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC).

Повече информация ще откриете на адрес: https://iupac.org/event/iupac-world-chemistry-congress-2023/

БАН стартира програмата „Млади учени и постдокторанти“

БАН стартира програмата „Млади учени и постдокторанти“

 

 

Българската академия на науките на 21.07.2022 г. с решение на Управителния съвет на БАН, Протокол № 16 стартира програмата за подпомагане на „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН.

Бяха приети сроковете за подаване на документи /30.09.22 г./, съобразно изискванията на Програмата, както и картата за оценка на научните проекти на кандидатите. Оценяването и класирането на кандидатите бе извършено от научните съвети на съответните звена по направления до 31.10.2022 г..

Управителният съвет на свое заседание на 10.11.2022 г., Протокол № 25, спазвайки стриктно изискванията на Програмата и поради ограничените финансови средства, взе решение да финансира с приоритет само 21 външни за институцията постдокторанти.

В модул „Млади учени“ бяха одобрени за бенефициенти на Програмата 29 външни за организацията млади учени и 125 вече назначени в звената.

 

От страна на ИФХ-БАН е одобрена кандидатката за модул „Млад учен“ Веселина Петрова Чакърова за 18 месеца от 01.11.2022 год.

 

Програма за подпомагане на млади учени и постдокторанти финансирана от МОН

С решение на УС на БАН от 21.07.2022г. стартира в БАН Програмата за подпомагане на млади учени и постдокторанти финансирана от МОН.
Условията за кандидатстване и картата за оценка са качени и на сайта на БАН и на европейския портал EURAXESS.