Новини
Почина член-кор. проф. Стоил Стоилов

С дълбока скръб съобщаваме, че на 10.09.2023г. ни напусна

 

 

чл.-кор. проф. Стоил Стоилов

 

На 10 септември 2023 г. ни напусна чл. -кор. проф. Стоил Стоилов.

Чл. -кор. проф. Стоил Стоилов е основоположник на колоидната и молекулярна електро-оптика в България. Създател е на уникална апаратура за светоразсейване в присъствие на приложено електрично поле, изключително прецизна за изследване на електрични, оптични и геометрични параметри на заредени несферични колоидни частици във водна среда.

Приносите на Стоил Стоилов са в областта на електро-оптичните явления в дисперсните системи и био-колоидната наука; теоретични и експериментални изследвания върху природата на диполните моменти на колоидните частици в присъствие на електрично поле и приносът на повърхностната поляризуемост върху тяхното електро-оптично поведение; свойства на силно анизотропни частици; агрегация на биполимери и патогенни протеини; свойства на бактерии, вируси и други биологични нано- и микрочастици; биокристализация; дизайн на вектори за генна терапия; механизми на въздействието на електромагнитно лъчение върху живата материя; дизайн и оптимизиране на свойствата на композитни агрегати за фармацевтични и други приложения. Научните му изследвания са представени в повече от 100 научни публикации, книги, помагала и учебници. Ръководител е на над 20 докторанти и студенти.

Професионалната научна кариера на проф. Стоилов е почти изцяло свързана с Института по физикохимия. През периода 1989-1993 е бил директор на Института. Бил е гост-професор в редица университети във Европа и Африка (Франция, Германия, Великобритания, Мали, Руанда и Алжир). За периода 2000-2006г. е бил председател на Международния комитет по колоидна и молекулярна електро-оптика.
 

Бог да го прости!

 

От приятелите и колегите.
ИФХ, БАН

Награда „Академик Ростислав Каишев“ за млад учен

 

Световен конгрес по химия, организиран от IUPAC
Световен конгрес по химия, организиран от IUPAC

През август 2023 г. в Хага ще се състои Световен конгрес по химия,

организиран от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC).

Повече информация ще откриете на адрес: https://iupac.org/event/iupac-world-chemistry-congress-2023/

БАН стартира програмата „Млади учени и постдокторанти“

БАН стартира програмата „Млади учени и постдокторанти“

 

 

Българската академия на науките на 21.07.2022 г. с решение на Управителния съвет на БАН, Протокол № 16 стартира програмата за подпомагане на „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН.

Бяха приети сроковете за подаване на документи /30.09.22 г./, съобразно изискванията на Програмата, както и картата за оценка на научните проекти на кандидатите. Оценяването и класирането на кандидатите бе извършено от научните съвети на съответните звена по направления до 31.10.2022 г..

Управителният съвет на свое заседание на 10.11.2022 г., Протокол № 25, спазвайки стриктно изискванията на Програмата и поради ограничените финансови средства, взе решение да финансира с приоритет само 21 външни за институцията постдокторанти.

В модул „Млади учени“ бяха одобрени за бенефициенти на Програмата 29 външни за организацията млади учени и 125 вече назначени в звената.

 

От страна на ИФХ-БАН е одобрена кандидатката за модул „Млад учен“ Веселина Петрова Чакърова за 18 месеца от 01.11.2022 год.

 

Програма за подпомагане на млади учени и постдокторанти финансирана от МОН

С решение на УС на БАН от 21.07.2022г. стартира в БАН Програмата за подпомагане на млади учени и постдокторанти финансирана от МОН.
Условията за кандидатстване и картата за оценка са качени и на сайта на БАН и на европейския портал EURAXESS.