Цел на проекта

 

Основна цел: Изграждане на ефективна инфраструктура за управление и пречистване на води и рециклиране на твърди отпадъци, използване на възобновяеми и алтернативни източници на енергия и ресурси, и развитие на иновациите в кръговата икономика.

Дейности: Проектът включва 3 вертикални и 4 хоризонтални модула. Вертикалните са „Води”, „Твърди отпадъци” и „Трансфер”. В модулите „Води“ и „Твърди отпадъци“ има направления „Мониторинг, оценка и идентификация на проблемите” и „Чисти технологии”. В тези два модула като хоризонтални приоритети се включват дейности, свързани с кръговата икономика и постигането на енергийна и ресурсна ефективност. Важен приоритет е иновационната дейност, основана на върхови постижения в научните изследвания и технологиите. Планира се контрол на процесите в реално време чрез автоматизирани химични, физични, технологични, микробиологични и молекулярни методи. В модул „Трансфер” са включени дейности, свързани с обучението, разпространението на резултатите и развитието на технологичното предприемачество. Предвижда се разработването на учебни и квалификационни програми за бакалаври, магистри, докторанти, специализанти от бизнеса и научни институции.

Проектът включва още строителни дейности за изграждане и оборудване на ЦК /инвестиционна част/ и СМР за подобряване на условията на работа в съществуващи лаборатории.

Очаквани резултати: Модерно оборудван и функциониращ ЦК, отговарящ на потребностите на икономиката и образованието в съответните области.

Водещ партньор по проекта е СУ "Св. Климент Охридски", а партньори по проекта са: Университет по архитектура, строителство и геодезия; Лесотехнически университет; Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас; Институт по физикохимия; Институт по органична химия с център по фитохимия-София; Институт по микробиология; Фондация "Клийнтех България".

Асоциирани партньори по проекта са: Столична община, „Софийска вода” АД, Интерпласт БГ- ЕООД, Енергийна Агенция  Пловдив, Университет – Модена- Италия.

Обща стойност: 23 667 925,86 лева, от които 20 117 736,97 лева европейско и 3 550 188, 89 лева национално съфинансиране

Срок за изпълнение на проекта: 30 март 2018 г. – 31 декември 2023 г.