Апаратура

Прахов рентгенов дифрактометър

PANalytical Empyrean*:

 1. Дифракция на поликристални образци
  • Прахови поликристални проби. Използва се за: фазов и количествен анализ, определяне размер на кристалити, индексация на неизвестни съединения, структурна рафинация
  • Монолитни керамики и метал. Използва се за : Фазов и количествен анализ, определяне размер на кристалити, индексация на неизвестни съединения.
 2. Дифракция от малък ъгъл (0.5 2θ), (Small angle diffraction). Използва се за: изследване на зеолити, глини, органични кристални съединения.
 3. Дифракционни изследвания в капиляра. Използва се за: изследване на малки количества вещества, зол, гел, течности и вещества реагиращи с околната среда. Получаване на дифрактограми от нетекстурирани прахови образци.
 4. Дифракция при малък ъгъл на падащия лъч за изследване на тънки филми и покрития (Grazing incidence x-ray diffraction). Използва се за: фазов анализ, проследяване на фазовия състав на многослойни покрития.
 5. Малко ъглово рентгеново разсейване (Small angle x-ray scattering, SAXS). Използва се за: получаване на данни за размер, форма и разпределение на частици (пори) в монолитни и прахови образци, зол, гел течности.
 6. Дифракция от монолитни образци с маса до 3 кг. Използва се за: фазов анализ на готови изделия от производството като детайли и сглобки.
 7. Микродифракция. Използва се за: фазов анализ на образци с различна по химичен и фазов състав повърхност. Дифракционна картина от неравни повърхности.
 8. Рефлектометрия. Използва се за определяне на дебелини на тънки филми в диапазона от 1-100 нм.
 9. Текстурни изследвания.
 10. Оценка на остатъчни напрежения
 11. Високотемпературни, до 1600оС, изследвания във въздух, вакуум и инертна атмосфера.
Pair distribution function – PDF.

Лаборатория 127

 

*Апаратът е закупен по проект: „Високотехнологичнa лаборатория за специализирани рентгенови методи и томография за развитие на еко- и енергоспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето” финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

 

Лаборатория: 426

 

Прахов рентгенов дифрактометър

Philips PW1050 с генератор PW1830:

 1. Дифракция от поликристални образци:
  • Прахови поликристални проби. Използва се за: фазов  и количествен анализ, определяне размер на кристалити, индексация на неизвестни съединения, структурна рафинация.
  • Монолитни керамики и метал. Използва се за: фазов и количествен анализ, определяне размер на кристалити, индексация на неизвестни съединения.
 2. Текстурни изследвания
 3. Оценка на остатъчни напрежения.
 4. Дифракция от малък ъгъл (0.5 2θ), (Small angle diffraction). Използва се за: изследване на зеолити, глини, органични кристални съединения.
Pair distribution function – PDF.

 

 

Компютърен рентгенов микротомограф

Bruker SkyScan 1272*:

Безразрушително обемно (3D) визуализиране на микроструктурата на голям спектър от твърдотелни материали, биологични материали, микроелектронни елементи и др. Количествена оценка на порьозност (отворена и затворена) на обемна част и разпределение по размер на кухини и включения. Определяне на дебелини, площи на вътрешни повърхности и междуфазови граници. Откриване на дефекти.

Апаратът разполага с рентгенова тръба с микрофокус и работно напрежение между 20 и 100 kV и CCD детектор с физически размер на пиксела 7.4 мкм. Размерът на единичен воксел при максимално увеличение е 350 нм.

 

Лаборатория 108

*Апаратът е закупен по проект: „Високотехнологичнa лаборатория за специализирани рентгенови методи и томография за развитие на еко- и енергоспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето” финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013