Пресконференция

 

Пресконференция по проект

„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

 

 

5 юни 2018 г. 14.00 ч, Аула на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане на Център за компетентност, ще проведе първата си пресконференция на 5 юни 2018 г., от 14.00 ч. в Аулата на Софийския университет.

 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната цел на проекта е изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци. Очакваният резултат е модерно оборудван и функциониращ Център за компетентност, отговарящ на потребностите на науката, икономиката и образованието в съответните области.

Общата стойност на проекта е 23 667 925,86 лева, от които 20 117 736,97 лева европейско и 3 550 188, 89 лева национално съфинансиране

Срокът за изпълнение на проекта е от 30 март 2018 г. до 31 декември 2023 г.

Бенефициент по проекта е СУ "Св. Климент Охридски" с партньори: Университет по архитектура, строителство и геодезия; Лесотехнически университет; Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас; Институт по физикохимия - БАН; Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН; Институт по микробиология - БАН; Фондация "Клийнтех България".

Асоциирани партньори по проекта са: Столична община, „Софийска вода” АД, Интерпласт БГ- ЕООД, Енергийна Агенция - Пловдив, Университет –  Модена, Италия.

На пресконференцията ще бъдат представени целите, основните дейности, партньорите, както и очакваните резултати и ползи от проекта.

 

ПОКАНА за Пресконференция на 05 юни 2018г. Аула на СУ "Св. Кл. Охридски"