Лаборатория за рентгенови дифракционни методи и компютърна томография

Лабораторията за рентгенови дифракционни методи и компютърна томография е създадена през 2015 година като значително надграждане на вече съществуващата лаборатория за рентгеноструктурен анализ. Благодарение на проект: „Високотехнологичнa лаборатория за специализирани рентгенови методи и томография за развитие на еко- и енергоспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето” финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 бяха закупени рентгенов апарат за изследване на тънки слоеве и наноструктури Empyrean и компютърен рентгенов микротомограф SkyScan 1272.

Лабораторията покрива широк спектър от възможности за структурни рентгенови изследвания на нано- и микрониво на монолитни поликристални образци, прахови проби и тънки филми. Рентгеновият дифрактометър Empyrean има възможности за провеждане на дифракция от малки ъгли, дифракция при малък ъгъл на падащия лъч, малкоъглово разсейване, микродифракция, рефлектометрия, текстурни изследвания и измервания за определяне на остатъчни напрежения, както и измервания при високи температури в контролирана среда.

Компютърната рентгенова томография позволява безразрушително изследване с високо разрешение в целия обем (3D) на материали, сглобки, биологични обекти, археологически артефакти и др. обекти, които могат да бъдат пролъчени от рентгеновото лъчение на апарата.

__________________________________________________________________________________________________________

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните

изследвания в изследователските

организации в България“

Оперативна програма „Развитие на

конкурентоспособността на

българската икономика” 2007 - 2013

 

Проект №BG161PO003-1.2.04-0003 „Високотехнологична лаборатория за специализирани рентгенови методи и томография за развитие на еко- и енергоспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.