Апаратура

Прав оптичен микроскоп Zeiss Axioscope 5

Висококачествен оптичен микроскоп за работа с преминаваща и отразена светлина, LED осветление и включени контрастни техники: светло поле, тъмно поле, DIC и C-DIC (диференциален  интерференчен контраст). Надежден и широкоспектърен оптичен микроскоп, подходящ за изследване на широк клас от материали, включително зърнови граници, структура на фази, покрития, дефекти, включения и др. Увеличения – х50, х100, х200, х500, х1000.

Проект  BG05M2OP001-1.001-0008-С02„Национален център по мехатроника и чисти технологии“,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

Електронен микроскоп JEOL 6390 и INCA Oxford анализатор:

- морфология на повърхност - изображения във вторични електрони
- разпределение на плътността – изображения в обратно отразени електрони
- елементен анализ – окиси, всички елементи от въглерод нагоре
- разпределение на елемент по линия
- картографиране по елементи – разпределение на площ
- миксиране на изображения, наслагване на спектри
- елементен анализ със стандарти

 

Електронен микроскоп JEOL 5300:

- морфология - изображения във вторични електрони.
- мини-вакуумни инсталации за опроводяване с въглерод (дъгово разпрашване) и/или злато (катодно разпрашване)

 

 

ELMI Sputter: