Докторантски курсове
  1. ЕЛЕКТРИЧНИ, ОПТИЧНИ И ЕЛЕКТРО-ОПТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА НАНОЧАСТИЦИ И МАКРОМОЛЕКУЛИ (КОЛОИДИ, ПОЛИМЕРИ, БИОПОЛИМЕРИ И БИОЛОГИЧНИ ЧАСТИЦИ)

доц. д-р Виктория Накова

Тел. 02 979 39 22

E-mail: vmilkova@ipc.bas.bg

Анотация:

Целта на курса е запознаване с физическите основи на класическите и съвременни методи за изследване на електрическото състояние на колоидните системи, с методите за неговото характеризиране и връзката на електрическите параметри на частиците с важната за практиката стабилност на колоидите. Оптичните и електро-оптичните методи дават възможност да се определят формата, разпределението по размери, молекулната маса, показателя на пречупване и други параметри на макромолекули и дисперсни частици.
Курсът е полезен за докторанти, работещи в областта на физикохимията, полимерната химия, биофизиката, биохимията, биотехнологиите и др.

 

  1. ФУНКЦИОНАЛНИ (НАНО)СТРУКТУРИ

Лектор: доц. д-р Виктория Накова

Тел. 02 979 39 22

E-mail: vmilkova@ipc.bas.bg

Анотация:

Курсът е фокусиран върху една изключително актуална през последните години тематика посветена на разработването на наноструктури с желани свойства, които да бъдат подходящи за приложения в различни направления на (био)нанотехнологиите. Представените лекции целят да запознаят докторантите с някои от основните типове наноструктури, както и с методите за тяхното получаване и охарактеризиране. Програмата на курса е разделена на три модула.

Основен компонент в разглежданите системи са биополимерите. Ето защо, първите няколо лекции са посветени на теорията за адсорбция на полиелектролити върху заредена повърхност. Разглеждат се факторите, които влияят върху адсорбираното количество и дебелината на полимерния слой. Друга група лекции са посветени на изучаване на стабилността на дисперсните системи (суспензии и емулсии), която е изключително важна с оглед на тяхното практическо приложение.

В основната част от програмата на лекционния курс се дискутират наноструктури, имащи различна структура, състав и фунционалност определяща тяхното приложение, както и методи за охарактеризирането им.

Последните лекции на курса са описани функционални наноструктури, които вече са намерили своето реално практическо приложение например при лечение на сърдечно-съдови заболявания, получаване на само-почистващи се повърхности или са изпозвани за предотвратяване на образуването на биофилми върху макроскопични повърхности.

Курсът от лекции е подходящ за докторанти с интерес към физикохимията, полимерната химия и (био)нанотехнологиите.

 

  1. КОМПЛЕКСНИ ТЕЧНОСТИ

Лектор: доц. д-р Пламен Чуков

Тел. 02 979 3924

E-mail: tchoukov@ipc.bas.bg

Анотация:

Целта на курса е слушателите да се запознаят с най-новите постижения в така наречената наука за Комплексните течности. Ще се посочват актуалните тенденции в развитието на тази нова и бързо развиваща се интердисциплинарна област като се прави критичен анализ на методиките за експериментално и теоретично изследване.
Като минимум за успешното усвояване на материала е необходимо слушателите да имат математическа подготовка в рамките на математическите дисциплини, използвани във Физическия факултет на СУ или ВХТУ. Необходимо е също така да са запознати с основите на статистическата физика в рамките на съответните курсове във Физическия факултет на СУ (ТДСФ), Химическия факултет на СУ (ФХ и Колоидна химия) или ВХТУ (ФХ).
Курсът от лекции по “Комплексни течности” е предназначен за докторанти на обучение в Института по физикохимия при БАН, както и за специализанти и млади научни работници в същия институт. Поради интердисциплинарния характер на научната област, която се засяга в лекциите, те са много походящи за докторанти, специализанти и млади научни кадри, които работят по теми от биофизиката, биофизикохимията, физичната органична химия, полимери и биополимери, течни кристали, математическо моделиране на биологични системи, механика на непрекъснати среди и др. Курсът е подходящ и за всички, които притежават необходимата подготовка и желаят да се ориентират бързо в областта.
Курсът ще се състои от две части. В първата част акцентът е върху течни среди, в които възникват различни амфифилни структури. Ще бъдат направен преглед на основните съвременни методи за експериментално изследване, както и критичен анализ на възможностите за теоретично описание на амфифилни системи. Във втората част ще се бъдат разгледан важен клас комплексни системи: тънките течни филми. Ще бъдат представени основните постижения в областта на тяхното експерименталното изследване и теоретично моделиране на повърхностните сили в тях. Особено внимание ще бъде отделено на амфифилните бислоеве: пенни и емулсионни нютонови черни филми, както и на прехода от далекодействащи към близкодействащи повърхностни сили.

 

  1. ЕЛЕКТРОХИМИЯ НА ЕЛЕКТРОННО ПРОВОДЯЩИ ПОЛИМЕРИ – СИНТЕЗ, ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Лектор: проф. дхн Весела Цакова

Тел. 02 979 2557, 02 8719307

E-mail: tsakova@ipc.bas.bg

Анотация:

Целта на курса е запознаване с химичните и физични свойства на електронно проводящите полимери, с техниките за техния синтез и характеризиране, както и с разнообразните им приложения. Курсът акцентира върху електрохимичните аспекти, свързани с получаването и използването на електронно проводящи полимери и на композитни материали, синтезирани на тяхната основа.
Курсът е полезен за докторанти, работещи в областта на полимерната химия, електрохимията, физикохимията и материалознанието.

 

  1. ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОХИМИЯТА

Лектор: проф. дхн Весела Цакова

Тел. 02 979 2557, (02) 8719307

E-mail: tsakova@ipc.bas.bg

Анотация:

Целта на курса е запознаване с основни понятия и основни измерителни техники в електрохимията. Курсът акцентира върху практически полезни знания, които позволяват успешно прилагане на електрохимични методики за характеризиране на електроактивни материали, за проследяване на процесите при електрохимичното формиране на нови фази и за електроаналитични и сензорни приложения.
Курсът е полезен за докторантии специалисти, работещи в областта на електрохимията, електроанализа, физикохимията и материалознанието.

 

  1. ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОХИМИЯ

Лектори: проф. д-р Н. Божков

Тел. (02) 9792521

E-mail: NBojkov@ipc.bas.bg

проф. д-р Н. Божков

проф. д-р М. Петрова

доц. д-р Р. Рашков

доц. д-р Ж. Георгиева

доц. д-р Н. Божкова

Анотация:

Целта на предлагания курс е подпомагане на докторантите по време на тяхното обучение, а също така запознаването им с някои от основните случаи за практическо приложение на отделните електрохимични обекти. Това са галванични и химично отложени покрития (включително сплавни) с определено предназначение (по-добър декоративен вид; защита от корозия; генериране и съхранение на водород; електрокаталитични материали за горивни клетки; пречистване на замърсени води и въздух и др.), начините за тяхното получаване, основните методи за изследване на техните свойства и фазова структура, както и предварителната подготовка на самите образци и електрохимични/химични състави и вани.

Курсът ще представлява интерес за докторанти и специализанти по електрохимия и материалознание. При необходимост лекциите може да бъдат водени на български и английски езици.


ТЕОРЕТИЧНИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ОСНОВИ НА ФАЗООБРАЗУВАНЕТО И КРИСТАЛНИЯ РАСТЕЖ

Лектори: проф. д-р Богдан Рангелов

Тел.: 02 979 2533

E-mail: rangelov@ipc.bas.bg

Анотация:

Настоящият курс лекции представлява въведение във физиката на фазовите преходи със специализация в областта на термодинамиката и кинетиката на явленията в кристалния растеж, структурата и свойствата на повърхностите, междуфазовите граници и наноразмерните системи. Представените лекции имат за цел да развият основните познания в областта на физиката на кондензираното състояние като очертаят връзката и приложението им в някои от най-модерните области на съвременното материалознание: наноматериали, епитаксиални слоеве, атомни темплейти, моделиране на квантови атомни ансамбли, каталитични свойства. В основната си част курсът следва едно от най-важните постижения на съвременната физика, а именно екзотичната възможност кристалните структури да бъдат манипулирани на атомно равнище и така да бъдат създавани физически обекти реално несъществуващи в природата, но притежаващи уникални свойства. В тази връзка курсът е организиран методологично в две направления. В първото от тях, след въвеждане на принципите на класическата термодинамика и статистическата физика, теоретично са разгледани основните процеси и явления във фазообразуването, включващи двумерни фазови преходи, зародишообразуване, механизми на кристален растеж, термодинамични и структурни свойства на междуфазовите граници, растеж на тънки епитаксиални филми, формиране на атомни свръхрешетки, квантови клъстери, компютърно моделиране на процеси и явления в реални физически системи.
Във второто, експериментално направление на курса са представени класическите и съвременни методи и инструменти за анализ на структурата и свойствата на материали. Специално внимание е отделено на повърхността на силиций, както и на различните индустриални методи за растеж на силициеви кристали. Механизмите на кристален растеж са показани с помощта на отражателна електронна микроскопия – растеж чрез движение на стъпала, растеж чрез двумерно зародишообразуване, нормален растеж, спирален растеж. Разглеждат се методи за получаване на чисти кристални повърхности и методи за отлагане на тънки филми – растеж от газова фаза. Разглеждат се дифракционни методи за анализ на структурата и свойствата на кристални повърхности – LEED и RHEED. Основно внимание е обърнато на енергийно-дисперсивния метод и на вълново-дисперсивния метод за елементен анализ.
Представеният курс лекции е предназначен за студенти, докторанти, специализанти и изследователи в областите физика, химия, инженерни науки, материалознание и нанотехнологии.

 

  1. БИОМЕДИЦИНСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЪНКИТЕ ТЕЧНИ ФИЛМИ

Лектор: доц. д-р Пламен Чуков, доц. д-р Любомир Николов

Тel. 02 979 3924

E-mail: tchoukov@ipc.bas.bg

Анотация:

Целта на предлагания курс ще бъде да представи методите за получаване и изследване на тънки течни филми - пенни, емулсионни и омокрящи. Особено внимание ще бъде отделено на експериментално определяните параметри характеризиращи образуването и стабилността на тънките течни филми, на прехода от далекодействащи към близкодействащи повърхности сили, водещи до формиране би- и мултислойни структури. Ще бъдат разгледани възможностите на пенни, емулсионни и омокрящи филми при моделиране на междуфазови взаимодействия в системи от амфифилни молекули: липиди и полимери (белтъци и биосъвместими), както и на техни смеси, представляващи интерес в областта на биологията, фармацията и медицината. Курсът ще представлява интерес за докторанти и специализанти по материалознание, физикохимия, биофизика и биотехнологии.
Слушателите трябва да притежават познания по физикохимия, биофизикохимия и биофизика.


 

Архив