Колоквиуми
Заседание на Колоквиума на секция "Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси"

Колоквиум

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ при ИФХ БАН

 

На 26 януари 2022 г. (четвъртък) от 1030 ч. в зала 225 на блок 11, етаж 2 ще се проведе заседание на Колоквиума по процедура предзащита на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на тема:

 

Получаване и характеризиране на нано-катализатори за електрокаталитични и фотокаталитични приложения "

 

Докладва: Нина Димитрова

(редовен докторант в ИФХ, секция „Електрохимия и корозия“, научен ръководител доц. д-р Женя Георгиева)

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 09 декември 2022 г. (петък) от 11:00 в зала Болцман на ИФХ-БАН ще се проведе заседание на Колоквиума.

 

Христина Петкова ще изнесе доклад на тема:

“Синергизъм във водни разтвори на биологично-активни вещества”

 

Заседание Колоквиум на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 06 декември 2022 г. (вторник) от 10:30 ч.в зала 225 на блок 11, етаж 2, блок 11, кампус Гео Милев, БАН (4 км.) ще се проведе заседание на Колоквиума. Ще бъде изнесен доклад на тема:

 

"Смесени полимерни мицели за контролирано доставяне на противотуморни вещества",

Катя Каменова, Георги Грънчаров, Петър Петров, Институт по полимери, БАН