Колоквиуми
Заседание на Колоквиума на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

 

На 18 юли 2022 г. (понеделник) от 10:30 часа, в зала 225, етаж 2, блок 11, кампус Гео Милев (4км)
ще се състои заседание на колоквиума към секция Фазообразуване, аморфни и кристални материали ще бъдат представени резултати, получени по време на докторантурата на докторант Никола Мирчев. Темата на доклада:
 

Синтез на материали с компенсиран коефициент на термично разширение на базата на ZrW2O8/Cu. Физокохимично охарактеризиране на получените композити.
 
Научен ръководител: доц. д-р Георги Авдеев

Научен консултант: проф. д-р Драгомир Тачев

 

Колоквиумът трябва да вземе решение относно отчисляването на докторанта и промяна на заглавието.

 

Заседание на Колоквиума на секция "Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси"

Колоквиум

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ при ИФХ БАН

 

На 12 май 2022 г. (четвъртък) от 1030 ч. ще се проведе онлаин заседание на Колоквиума на тема:

Получаване и охарактеризиране на Ni-P покрития върху различни видове подложки"

Докладва: химик Веселина Чакърова, отчет за втората година от доктурантурата й.

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 8 април 2022 г. (петък) от 11:00 в аудиторията на ул. "Акад. Г. Бончев", бл.11 на БАН, 2-ри етаж, (зала 225) ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

  1. Доклад на Николай Панчев на тема:

 

“Метод за електромикроинтерферометрични изследвания на емулсионни филми от типа вода-масло:
разработка и приложения”

(предзащита на докторант на самостоятелна подготовка в направление 4.2. Химически науки (Физикохимия))