Колоквиуми
Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 22 октомври 2021г. (петък) от 11:00 часа ще се проведе виртуално заседание (Zoom meeting) на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Камелия Камбурова на тема:

 

Получаване на полимерно модифицирани наночастици от метални оксиди за подобряване на корозионната защита на стомана от цинкови покрития

 

Включването на наночастици на метални оксиди (ZnO, CuO) в матрицата на стандартни цинкови покрития се прилага за получаване на покрития с подобрена защита от корозия на мека стомана. Суспензиите от наночастици са стабилизирани с катионния полиелектролит полиетиленимин (PEI) преди електроотлагане върху стоманената повърхност. Размерите и повърхностния заряд на частиците, покрити с PEI, са определени с методите лазерна дифракция, динамично светоразсейване, светоразсейване в електрично поле и микроелектрофореза. Приложена е двустъпкова процедура за получаването на композитни цинкови покрития. Първата стъпка включва електрофоретично отлагане върху стоманени (катодни) подложки при рН >= 7,5 на стабилизираните с полимер наночастици, за да се намали ефектът от разтварянето на металните оксиди. Във втория етап, стандартно цинково покритие се нанася от електролит на цинков сулфат при рН 4,5-5,0 като горен слой върху вече отложените полимерно модифицирани наночастици върху стоманените проби. Повърхностната морфология на покритията и тяхното корозионно поведение са изследвани със сканираща електронна микроскопия и електрохимичните методи потенциодинамична поляризация и поляризационно съпротивление. Резултатите показват по-добра защита от корозия на стоманата от композитните покрития в сравнение с стандартно цинково покритие.

Заседание на Колоквиума на секция "Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси"

Колоквиум

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ при ИФХ БАН

 

На 10 октомври 2021 г. (четвъртък) от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II ще се проведе заседание на Колоквиума на тема:

Получаване и охарактеризиране на електрохимични покрития на никелова основа Ni-M, където M = W, Mо, TiOx"

Докладва: ас. Марина Арнаудова, отчет за първата година от доктурантурата й (01.08.2020г. – 31.07.2021г.)