Очаквани ползи

За промишлеността

 • Синтез и охарактеризиране на нови високо-технологични материали с приложение в индустрията;
 • Получаване и изпитване на материали за акумулиране на екологични горива и катализатори за тяхното горене;
 • Синтез на нови оксидни и полимерни материали с приложение в оптоелектрониката и лазерната техника;
 • Получаване на функционални покрития с подобрени характеристики за нуждите на машиностроенето.

 

За биомедицински приложения

 • Изолиране и изучаване на природни съединения и създаване на нови материали с приложения в козметиката, фармацията, нутрацевтиката и др.;
 • Разработване на нови полимери със специфични приложения в медицината и фармацията;
 • Разработване на сензорни материали за определяне на биоактивни вещества, участващи в метаболизма на човешкия организъм;
 • Синтез на нови флуоресцентни маркери за нуклеинови киселини и туморни клетки;
 • Оценка за стабилността на свободни радикали в храни, имащи отношение към валидността на европейските протоколи за сухи храни и плодове.

 

За екологията

 • Получаване на екологични стъклокерамични материали от промишлени отпадъци;
 • Синтез на материали, свързани с опазването и контрола на околната среда, например катализатори за очистване на води и въздух, хемосензори за контрол на пестициди в храни;
 • Разработване на подходи за оползотворяване на морски химични ресурси, например за производство на неорганични продукти и реактиви;
 • Създаване на подходи за извличане на метали от отпадни суровини чрез електроекстракция и електрорафинация.

 

За археологическите и етнографски проучвания

 • Осигуряване на обективна основа за изготвяне на стратегии за по-доброто съхранение, за по-точната диагностика и идентификация на археологически обекти и за по-ефективната им консервация и реставрация;
 • Осигуряване на данни за по-точната датировка и оценка на състоянието на обектите;
 • Оценка на съществуващите материали и техники за консервация и реставрация, както и изпитване на нови;
 • Изследване на връзката между параметрите на средата на даден археологически обект, очакваното състояние на различните материалив тези условия и реакцията им на изваждането им в атмосферни условия;
 • Създаване и оборудване на мобилни лаборатории с екип от специалисти за проучване, изследване, in situ укрепване и консервация, които да са в помощ на археолозите по време на разкопки.