Инфраструктурни възможности

Комплексност и синергия!

 

Сканираща електронна микроскопия

Трансмисионна електронна микроскопия

Атомно силова микроскопия

Рентгенови методи и компютърна томография

Ядрен магнитен резонанс

Електронен парамагнитен резонанс

Раманова спектроскопия

Рентгенова фотоелектронна спектроскопия

Мьосбауерова спектроскопия

Хроматография

Термичен анализ

Електрохимични измервания и корозионни изпитания

Определяне на специфична повърност, хидрофобност/хидрофилност, електропроводимост и др.

Рентгенова флуоресцентна спектроскопия

Инфрачервена и УВ-видима спектроскопия

Анализ, консервация, реставрация и социализация на археологически културни ценности

Реставрация на живпописни и графични произведения, книги, стенописи и декоративни архитектурни повърности

Анализ, консервация и реставрация на етнографски предмети

Химически следови анализ за нуждите на археологията

Електронна енциклопедия “Древна Тракия и траките”