Закони и Правилници

ЗАКОН за развитието на академичния състав

в Република България

Обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.;

изм., бр. 81 от 15.10.2010 г. - Решение №11 на КС на РБ;

изм. и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г.;

изм., бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.;

изм. и доп., бр. 30 от 03.04.2018 г., в сила от 05.05.2018 г.;

изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.

 

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

(изтегли pdf~262kB)

ПРАВИЛНИК за прилагане на

Закона за развитието на академичния състав

в Република България

Приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г.,

обн. ДВ бр. 75 от 24.09.2010 г.,

изм. и доп. бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 8.03.2011 г.

 

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

(изтегли pdf~171kB)

 

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

В ИНСТИТУТА ПО ФИЗИКОХИМИЯ “АКАД. Р. КАИШЕВ” към БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

(приет на заседание на НС на 11.09.2019 г.)

 

изтели pdf~240kB

 

Етичен Кодекс

на служителите в Българската академия на науките

 

(изтегли pdf~310kB)

Етичен Кодекс

за поведение на служителите от

Институт по физикохимия "Академик Ростислав Каишев" БАН

(изтегли pdf~320kB)

 

ПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ИНСТИТУТА ПО ФИЗИКОХИМИЯ

""АКАД. Р. КАИШЕВ" - БАН

Настоящият Правилник е приет от ОС на учените на 30.03.1995г. (Протокол No 8)

и изменен от ОС на учените на ИФХ (Протокол No25/09.12.1999 и Протокол No 26/27.01.2000г.)

и допълнен от ОС на учените на ИФХ (Протокол No 38/I2.12.2006 г., Протокол No 45 от 17.12.2009г.,

Протокол No 55 от 02.07.2012г, Протокол No 62 от 07.04.2015г., Протокол No 67 от 13.10.2016г

 

I., ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

изтели pdf~250kB

 

ПРАВИЛА
за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по международни финансиращи програми и/или проекти с външни възложители

изтели pdf

ПРАВИЛНИК
за създаване, регистрация, закрила и управление на обектите на интелектуална собственост в Институт по физикохимия - БАН

изтели pdf

ПРАВИЛНИК
за вътрешния трудов ред
в Институт по физикохимия "Акад. Р. Каишев"- БАН

изтели pdf

ПРАВИЛНИК
вътрешни правила - лични данни
в Институт по физикохимия "Акад. Р. Каишев"- БАН

изтели pdf