Закони и Правилници

ЗАКОН за развитието на академичния състав

в Република България

Обн. - ДВ, бр. 38/21.05.2010 г.; изм. бр. 81/15.10.2010 г.

с реш. 11 на КС РБ; изм. и доп. бр.101/28.12.2010г.;

изм. бр.68/02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.;

изм. и доп. бр.30/03.04.2018 г. в сила от 05.05.2018г.;

изм. бр. 17/26.02.2019 г.

 

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

(изтегли pdf)

ПРАВИЛНИК за прилагане на

Закона за развитието на академичния състав

в Република България

Приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г.,

обн. ДВ бр75/24.09.2010 г., изм. и доп. ДВ бр.9/8.03.2011 г.,

изм. ДВ.бр.9/31.01.2012г., изм. ДВ.бр.62/12.07.2013г.,

доп. ДВ.бр.60/22.07.2014г., изм. ДВ.бр.57/28.07.2015г.,

изм. и доп. ДВ.бр.56/6.07.2018г., изм. и доп. ДВ.бр.15/19.02.2019г.

 

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

(изтегли pdf)

 

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

В ИНСТИТУТА ПО ФИЗИКОХИМИЯ “АКАД. Р. КАИШЕВ” към БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

(Настоящият Правилник е приет на заседание на НС на ИФХ, проведено на 18.05.2011 г., допълнен на заседания на НС, проведени на 18.06.2014 г. и 12.11.2014 г., изменен и допълнен на заседания на НС, проведени на 28.11.2018 г., на 15.05.2019 г. (Протокол № 10- РД-18-03), на 11.09.2019 г. (Протокол №13-РД-18-03), на 21.10.2020 г. (Протокол № 29-РД- 18-03) и на 03.11.2021 г. (Протокол № 44-РД-18-03). Корегиран с протокол № 63-РД-18-03 от 08.12.2022 г.)

изтели pdf

 

Изисквания за рецензия Изисквания за становище Рецензия  EN Становище  EN

 

УСТАВ

на БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

(Обнародван в ДВ, бр. 34 от 22.04.1994 г., изм. и доп. в ДВ, бр. 33 от 11.04.2003 г., изм. и доп. от 3.12.2007 г., изм. и доп. от 19.07.2010 г., изм. и доп. от 16.05.2011 г., изм. и доп. от 18.11.2019 г., изм. и доп. от 14.03.2023 г.)

изтели pdf

 

Етичен Кодекс

на служителите в Българската академия на науките

 

(изтегли pdf)

Етичен Кодекс

за поведение на служителите от

Институт по физикохимия "Академик Ростислав Каишев" БАН

(изтегли pdf)

 

ПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ИНСТИТУТА ПО ФИЗИКОХИМИЯ

"АКАД. Р. КАИШЕВ" - БАН

Настоящият Правилник е приет от ОС научените на 30.03.1995 г. (Протокол №8) и изменен от ОС на учените на ИФХ (Протокол № 25/09.XI1.1999, Протокол № 26/27.1.2000 г и Протокол №17/16.12.2015 г.) и допълнен от ОС на учените на ИФХ (Протокол № 38/12.12.2006 г., Протокол № 45 от 17.12.2009 г., Протокол № 55 от 02.07.2012, Протокол №62 от 7.04.2015, Протокол №67-РД-18-01 от 13.10.2016). Корегиран с протокол № 63-РД-18-03 от 08.12.2022 год.

изтели pdf

 

ПРАВИЛА
за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по международни финансиращи програми и/или проекти с външни възложители

изтели pdf

ПРАВИЛНИК
за създаване, регистрация, закрила и управление на обектите на интелектуална собственост в Институт по физикохимия - БАН

изтели pdf

ПРАВИЛНИК
за вътрешния трудов ред
в Институт по физикохимия "Акад. Р. Каишев"- БАН

изтели pdf

ПРАВИЛНИК
вътрешни правила - лични данни
в Институт по физикохимия "Акад. Р. Каишев"- БАН

изтели pdf

 

План за насърчаване на равенството между жените и мъжете в
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

изтели pdf