Архив

Публикации на секция "Повърхности и колоиди" за 2019 г.

 

Hай-добро научно постижение на ИФХ-БАН през 2019 г.

 

Ivan L. Minkov, Dimitrinka Arabadzhieva, Ibrahim E. Salama, Elena Mileva, Radomir I. Slavchov

“Barrier kinetics of adsorption–desorption of alcohol monolayers on water under constant surface tension”

Soft Matter, 2019, 15, 1730–1746; IF 3.399; Q1

В предходни изследвания, свързани с разтворимостта на монослоеве от слаборазтворими повърхностно активни вещества, са получени резултати, които са в противоречие с широко възприетата в литературата  представа за дифузионно лимитиран процес на десорбция. В тази връзка сме провели систематично изследване на разтворимостта на монослоеве от додеканол и деканол в широк температурен интервал (от 10-30ᵒС). Експерименталните резултати са получени чрез комбинация от три различни метода: лангмюирова везна, тензиометър с профилен анализ и ядрено-магнитна спектроскопия (NMR). Направен е детайлен теоретичен анализ на получените данни. Резултатите ясно демонстрират наличието на енергетичен бариер в началните времена на процеса на десорбция. Получени са числени стойности на редица константи, характеризиращи процеса на разтворимост, като например характерно време за престой на молекула ПАВ на повърхността на монослоя (td), активиращата енергия на бариерния преход и др. Направено е обобщение под формата на схематична диаграма, демонстрираща различните механизми на десорбция, като функция на времето, конвекцията на ПАВ и температурата.

 

 

ISBN: 978-1-4665-8772-4

 

 1. Ivan Minkov, Dimitrinka Arabadzhieva, Ibrahim Salama, Elena Mileva, Radomir Slavchov. Barrier kinetics of adsorption–desorption of alcohol monolayers on water under constant surface tension. Soft Matter, 8, 15, RSC, 2019, DOI:10.1039/c8sm02076k, 1730-1746. SJR (Scopus):1.17, JCR-IF (Web of Science):3.399 Q1
 2. Mileva E., Arabadzhieva D., Gyurova A., Alexandrova L., Chinarev A., Tsygankova S., Tuzikov A., Khristov Khr., Ranguelov B.. Smart complex fluids based on two-antennary oligoglycines. ChemSusChem, 12, 3, Wiley-VCH, 2019, ISSN:1864-564X, DOI:https://doi.org/10.1002/cssc.201802308, 672-683. SJR (Scopus):2.367, JCR-IF (Web of Science):7.804 Q1
 3. Gochev G., Scoppola, E., Campbell, R, Noskov, B., Miller, R, Schneck, E.. β-Lactoglobulin Adsorption Layers at the Water/Air Surface: 3. Neutron Reflectometry Study on the Effect of pH. Journal of Physical Chemistry B, 123, 50, ACS, 2019, 10877-10889. SJR (Scopus):1.109, JCR-IF (Web of Science):2.923 Q1
 4. Garcia Rey N., Weissenborn E., Schulze-Zachau F., Gochev G., Braunschweig B.. Quantifying Double-Layer Potentials at Liquid-Gas Interfaces fromVibrational Sum-Frequency Generation. Journal of Physical Chemistry C, 123, 2, 2019, ISSN:1932-7447, DOI:https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b10097, 1279-1286. SJR (Scopus):1.65, JCR-IF (Web of Science):4.309 Q1
 5. Milyaeva, O., Campbell, R., Gochev, G., Loglio, G., Lin, S.-Y., Miller, R., Noskov, B.. Dynamic Surface Properties of Mixed Dispersions of Silica Nanoparticles and Lysozyme. Journal of Physical Chemistry B, 123, 22, ACS, 2019, 4803-4812. SJR (Scopus):1.11, JCR-IF (Web of Science):2.923 Q1
 6. Richert, M., Gochev, G., Braunschweig, B.. Specific Ion Effects of Trivalent Cations on the Structure and Charging State of β-Lactoglobulin Adsorption Layer. Langmuir, 35, 35, ACS, 2019, 11299-11307. SJR (Scopus):1.21, JCR-IF (Web of Science):3.683 Q1
 7. Karakashev, S.I, Firouzi, M., Wang, J., Alexandrova, L., Nguyen, A.V. On thestability of thin films of pure water. Advances in Colloid and Interface Science, 268, 2019, ISSN:ISSN 0927‐7757, 82-90. SJR (Scopus):1.79, JCR-IF (Web of Science):8.243 Q1
 8. Hristova, S.H., Zhivkov, A.M., Isoelectric point of free and adsorbed cytochrome c determined by various methods. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 174, Elsevier, 2019, ISSN:0927-7765, DOI:doi.org/10.1016/j.colsurfb.2018.10.080, 87-94. ISI IF:4.294, Q1
 9. Hristova, S.H., Zhivkov, A.M., Electrooptical determination of the isoelectric point of globular proteins: cytochrome c adsorbed on montmorillonite nanoplates. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 176, Elsevier, 2019, DOI:10.1016/j.colsurfb.2018.12.069, 480-487. SJR (Scopus):0.957, JCR-IF (Web of Science):3.973 Q1
 10. Jordanova, A, Petkova, H, Stoyanova, V, Tsanova, A, Stoimenova, E, Todorov, R, Hristova, E, Lalchev, Z. Adsorption mono- and bilayers from gastric aspirates of newborns. C. R. Acad. Bulg. Sci., приета за печат: 2019, ISSN:1310–1331, ISI IF:0.27, Q2
 11. Hristova, S.H., Zhivkov, A.M., Cytotoxic effect of exogenous cytochrome c adsorbed on montmorillonite colloid particles on colon cancer cell culture. Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, 72, 2, БАН, 2019, ISSN:13101331, 198-203. SJR (Scopus):0.205, JCR-IF (Web of Science):0.321 Q2
 12. Exerowa, D, Todorov, R. Biomedical foam films. Foam Films and Foams: Fundamentals and Application, CRC Press Taylor&Francis Group, 2019, ISBN:9781466587724, 18, 139-156
 13. Gochev G., Kristen-Hochrein N.. Foam Films stabilized by Polymers and proteins. Foam Films and Foams: Fundamentals and Applications, CRC Press Taylor&Francis Group, 2019, ISBN:978-1-4665-8772-4, 17, 121-138
 14. Gochev G., Platikanov, D., Miller R.. Historical Perspectives on Foam Films. Foam Films and Foams Fundamentals and Applications, CRC Press Taylor&Francis Group, 2019, ISBN:978-1-4665-8772-4, 18, 59-76
 15. Khristov Khr.. Role of Foam Films in Foam Stability. Foam Films and Foams: Fundamentals and Applications, CRC Press Taylor&Francis Group, 2019, ISBN:978-1-4665-8772-4, 11, 233-244
 16. Mileva E.. Surfactant stabilized foam films. Foam Films and Foams: Fundamentals and Applications, CRC Press Taylor&Francis Group, 2019, ISBN:978-1-4665-8772-4, 21, 99-120
 17. Mileva, E.. Dotchi Exerowa (1935–2017). Foam Film and Foams Fundamentals and Applications, CRC Press Taylor&Francis Group, 2019, ISBN:978-1-4665-8772-4, 4, v-viii
 18. Liggieri L., Mileva E., Miller R.. "The surface layer as a basis for foam formation and stability". CRC Press Taylor&Francis Group, 2019, ISBN:978-1-4665-8772-4, 55, 3-58
 19. Platikanov, D., Exerowa, D.. Fundamentals of Foam Films. Foam Films and Foams Fundamentals and Applications, 7, CRC Press Taylor&Francis Group, 2019, ISBN:978-1-4665-8772-4, 21, 77-98
 20. Ulaganathan V., Gochev G.. Foam Fractionation. Foam Films and Foams: Fundamentals and Applications, CRC Press Taylor&Francis Group, 2019, ISBN:978-1-4665-8772-4, 7, 371-378
 21. Atanasov, V.R., Hristova, S.H., Zhivkov, A.M., Alterations in the 3D-structure and function of the coagulation factor VIII at haemophilia a caused by inversion 22 in the F8 gene. Hematology, LIV, 1-2, Bulgarian medical society of hematology, 2018, ISSN:2367-7864, 36-41. SJR:0.101
 22. Atanasov, V.R., Hristova, S.H., Zhivkov, A.M.. Molecular simulation of structural changes and membrane-binding capability of mutant I22I FVIII. Genetics and Plant Physiology, 8, 3-4, БАН -Институт по физиология на растенията и генетика, 2019, ISSN:1314-6394, 146-154