Научно-изследователски проекти

МЕЖДУНАРОДНИ

Проекти по международно сътрудничество в рамките на междуакадемични договори и споразумения (ЕБР)

Електрохимичен синтез и електроаналитични приложения на нанокомпозитни материали на основата на електронно проводящи полимери, (2016-2019), Институт по физикохимия, Румънска академия, Ръководител: проф. дхн Весела Цакова-Станчева

Изготвяне на ефективни катализатори чрез галванично заместване, приложими в горивни клетки, електролизьори и фото-горивни клетки, (2016-2019), Химически факултет, Аристотелов Университет, Гърция, Ръководител: доц. д-р Женя Георгиева

Компютърно моделиране на комплексни наноразмерни явления във физика на кондензираната материя, (2016-2019), Физически факултет, Аристотелов университет, Гърция, Ръководител: доц. д-р Михаил Михайлов

Електро и фото-електрокаталитични нано-материали: получаване, спектроскопско и структурно характеризиране, (2018-2020), Фламандски Фонд за научни изследвания FWO на Белгия с Брюкселския свободен университет, Ръководител: доц. д-р Драгомир Тачев

Нови подходи към изследване на повърхностните и обемни свойства на самоорганизиращи се системи, получени от полимери, модифицирани с комбинация от флуоресцентни и хидрофобни присадки, (2018-2020), Институт по физикохимия, Румънска академия, Ръководител: проф. дхн Елена Милева

Биосъвместими пени и емулсии, стабилизирани с частици и предназначени за биомедицински приложения, (2018-2020), Институт по катализ и химия на повърхностите, Полска академия на науките, Ръководител: проф. дхн Елена Милева

Иновативни екологични защитни системи върху стомана, (2018-2021), Китайска академия на науките, Ръководител: проф. д-р Николай Божков

Многослойни защитни системи върху стомана на базата на цинк и избрани цинкови сплави, (2020-2022), Виетнамска академия на науките и технологиите, Ръководител: проф. д-р Николай Божков

 

Проекти по европейски и международни програми и фондове

Топологични аспекти на структурата и фазовите преходи в пространствено-ограничени полимерни системи, КП-06-КОСТ-11, 2019, Ръководител: проф. дхн Андрей Милчев

Електрохимични методологии на получаване и корозионна защита при миниатюризиране на системи и устройства, e-MINDS, КОСТ, (2015-2019), Ръководител: проф. дхн Иван Кръстев

Мултифункционални въглерод-съдържащи композитни материали (MultiComp), CA15107, (2015-2020), Ръководител: доц. д-р Виктория Накова

Европейска интердисциплинарна работна платформа за изследвания в областта морската биотехнология, CA18238, (2019-2023), Ръководител: доц. д-р Виктория Накова

 

НАЦИОНАЛНИ

Проекти, финансирани от държавни фондове и МОН

като водеща организация:

Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски), ИНФРАМАТ, Д01-155/28.08.2018 (2018-2019), Ръководител: проф. дхн Весела Цакова-Станчева

Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски), ИНФРАМАТ, Д01-284/18.12.2019 (2019-2020), Ръководител: проф. дхн Весела Цакова-Станчева

         

Дизайн на иновативни метални и хибридни цинкови покрития за подобряване на защитата от корозия на стомана, ДН09/6 (2016-2020), Ръководител: проф. дхн Цецка Радева

Нанодизайн на повърхности чрез дифузия на атоми и клъстери: взаимодействия на междуфазовата граница, ДНТС/Франция 01/15, (2017-2019), Ръководител: доц. д-р Богдан Рангелов

Метализиране на диелектрични материали от иновативни екологосъобразни електролити, ДН 19/1, (2017-2020), Ръководител: доц. д-р Мария Петрова-Николова

Теория и приложение на синтер-кристализация, ДН 19/7, (2017-2020), Ръководител: проф. д-р Александър Караманов

Българска научна периодика – 2018 г., (2018-2019), Ръководител: проф. дхн Елена Милева

8th Bubble & Drop Conference, КП-06-МФ/1, (2018-2019), Ръководител: проф. дхн Елена Милева

Workshop on electrochemistry of electroactive materials (WEEM’2019), КП-06-МФ/9, (2018-2019), Ръководител: проф. дхн Весела Цакова-Станчева

Дизайн и охарактеризиране на меки наноструктурирани материали, получени от антенни олигоглицини, (2019-2022), Ръководител: проф. дхн Елена Милева

Фино регулиране на сензорните свойства на проводящи полимери чрез използване на високомолекулни полиелектролитни матрици, ДНТС Русия 02/18, (2018-2020), Ръководител: проф. дхн Весела Цакова-Станчева

Получаване и комплексно характеризиране на наноразмерна скала на електронно проводящи полимери, КП-06-Австрия-5, (2019-2021), Ръководител: проф. дхн Весела Цакова-Станчева

Тънки течни филми – основи и приложения – посветен на 100 годишнината на Алексей Шелудко, (2019-2020), Ръководител: доц. д-р Любомир Николов

Нови екологосъобразни едно- и многослойни покрития за корозионна защита на конструкционни материали с широко приложение, КП-06-Н37/16, (2019-2022), Ръководител: гл.ас. д-р Нели Божкова

 

като съизпълнител:

Изследване на уреясиликатни композити, съдържащи халкогенидни, оксидни и метални частици, ДН09/12, (2016-2019), Ръководител от страна на ИФХ: доц. д-р Георги Авдеев

Нови методи за получаване на графен и графенов оксид чрез модификация на аморфни и нанодисперсни въглеродни фази, ДH18/11, (2017-2019), Ръководител от страна на ИФХ: доц. д-р Георги Авдеев

Функционални нанокомпозитни слоевена основата на аноден алуминиев оксид и химичното му метализиране, КП-06-Н29/1, (2018-2021), Ръководител от страна на ИФХ: доц. д-р Мария Петрова-Николова

Изследвания върху синтеза и структурата на керамични пигменти от чисти и отпадъчни суровини, с приложение за силикатната индустрия, KP-06-Н27/14, (2018-2020), Ръководител от страна на ИФХ: проф. д-р Александър Караманов

Национална научна програма “Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита – Еплюс“, Д01-2014/28.11.2018, финансирането на Програмата се извършва от МОН посредством целева субсидия, (2018-2021), Ръководител от страна на ИФХ: доц. д-р Рашко Рашков

 

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИРМИ

Рамков договор за научно-изследователска дейност в областта на електрохимичните технологии за повърхностна обработка, (2019 – 2022), Competence Centre for Electrochemical Surface Technology GmbH  (CEST), Wiener Neustadt, Austria, Ръководител: доц. д-р Милко Монев

Електрохимия в смазочни масла – ECIL, (2019 – 2022), Competence Centre for Electrochemical Surface Technology GmbH (CEST), Wiener Neustadt, Austria, Ръководител: доц. д-р Милко Монев

Елиминиране вредното влияние на флуора при електроекстракцията на цинк, (2019-2020), КЦМ 2000 АД Пловдив, Ръководител: проф. дхн Иван Кръстев