Проект BG 05М2ОР001-2.009-0023

BG 05M2OP001-2.009-0023 - Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия