Обяви

 

 

Институт по физикохимия “Акад. Р. Каишев”

Българска академия на науките

ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 11

София 1113, България

Тел.: (+3592)8727550; Факс: (+3592)9712688; E-поща: physchem@ipc.bas.bg; http://www.ipc.bas.bg

 

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ-БАН

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

 „Млад учен или постдокторант“ за работа по проект BG05M2OP001-1.002-0019: “Чисти технологии за устойчива околна среда-води,отпадъци,енергия за кръгова икономика“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,приоритетна ос 1 “Научни изследвания и технологично развитие“,процедура BG05M2OP001-1.002 “Изграждане и развитие на центрове по компетентност“, Компонент 1 “Мехатроника и чисти технологии“ в Институт по физикохимия – БАН, както следва:

Длъжност(функции в ЦК/екипа): Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години) професионален опит
1

Млад учен или постдокторант /нова бройка/ - синтез на керамики от промишлени отпадъци

Висше образование – ОКС „Магистър“, специалност, професонална квалификация в областта на химия или физика. Текуща докторантура или придобита образователна и научна степен „Доктор“ по подходяща научна специалност. Познания в технологии за синтез на керамични материали.
2

Млад учен или постдокторант /нова бройка/ - синтез на геополимери  от промишлени отпадъци

Висше образование – ОКС „Магистър“, специалност, професонална квалификация в областта на химия или физика. Текуща докторантура или придобита образователна и научна степен „Доктор“ по подходяща научна специалност. Познания в областта на структура на силикатни материали.
3 Млад учен или постдокторант  /нова бройка/ - определяне на химичен състав на промишлени отпадъци и синтез на материали от тях – 2 броя Висше образование – ОКС „Магистър“, специалност, професонална квалификация в областта на химия или физика. Текуща докторантура или придобита образователна и научна степен „Доктор“ по подходяща научна специалност. Познания в областта на определяне на химичен състав.
4 Млад учен или постдокторант  /нова бройка/ - определяне на гранулометричен състав на промишлени отпадъци и стъклен гранулат и синтез на стъкло-керамики. Висше образование – ОКС „Магистър“, специалност, професонална квалификация в областта на химия или физика. Текуща докторантура или придобита образователна и научна степен „Доктор“ по подходяща научна специалност. Познания в определяне на гранулометричен състав.
5 Млад учен или постдокторант /нова бройка/ - определяне на химичен състав синтез на промишлени отпадъци и материали от тях и синтез на композитни материали от промишлени отпадъци“. Висше образование –ОКС „Магистър“, специалност, професонална квалификация в областта на химия или физика. Текуща докторантура или придобита образователна и научна степен „Доктор“ по подходяща научна специалност. Познания в технологии за синтез на керамични и стъкло-керамични материали.

Необходими документи за кандидастване:

   1.1. Заявление за участие /по образец с посочената позиция, за която кандидаства лицето и посочени данни за контакт/, адресирано до Директор на ИФХ-БАН – проф. д-р Богдан Рангелов

   1.2 Автобиотрафия /CV европейски формат/

   1.3 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит

   1.4 Документи за завършено образование /копие/

   1.5 Диплома за образователна и научна степен „Доктор“ /копие/ или документа за текуща докторантура /копие/.

 

Място за подаване на документите:

   Кандидатите подават документи за кандидастване лично в Канцеларията на ИФХ –БАН, стая 402 в периода от 11.01.2021 г. до 29.01.2021 г.

     

Етапи:

  •    Подбор по документи;
  •    Събеседване с допуснатите кандидати.

 

   След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избраните кандидати ще бъде сключен трудов договор.

 

Контакти: тел 02 8727550, 02 9792581, e-mail: physchem@ipc.bas.bg

 

Проф. д-р Богдан Рангелов

ДИРЕКТОР НА ИФХ-БАН

 

Заявление

Архив