Обяви

 

Институт по физикохимия “Акад. Р. Каишев”

Българска академия на науките

ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 11

София 1113, България

Тел.: (+3592)8727550; Факс: (+3592)9712688; E-поща: physchem@ipc.bas.bg; http://www.ipc.bas.bg

 

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ-БАН

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

„Оперативен счетоводител“ на срочен трудов договор за допълнителен труд към „ФСО“ в Институт по физикохимия за работа по проект BG05M2OP001-1.002-0019: “Чисти технологии за устойчива околна среда-води,отпадъци,енергия за кръгова икономика“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 “Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 “Изграждане и развитие на центрове по компетентност“, Компонент 1 “Мехатроника и чисти технологии“

Цел на длъжността: Отговаря за счетоводното обслужване на проекта и законосъобразността на извършените разходи. Отговаря за организиране, съхранение и архивирането на финансовата информация и документация, свързана с проекта. Отговаря за представяне на всякаква финансова информация по проекта на представители на Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, контролнит органи, Европейската Комисия, Европейската служба за борба с измамите до всички финансови документи и информация по проекта.

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Изискваща минимална степен на завършено образование: висше образование-„Магистър“, професионално направление „Икономика“.
  • Професионален опит: Придобит стаж минимум 5 години в областта на счетоводството.
  • Допълнителни изисквания: работа с компютър, програмите Word, Excel, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност; организираност, прецизност, лоялност.
  • Предхождащ опит за работа по проекти на ОП.

 

2. Необходими документи за кандидастване:

      2.1 Заявление за участие /образец/

      2.2 Автобиотрафия

      2.3 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /копие/;

      2.4 Документи за завършено образование /копие/;

      2.5. Документи, удостоверяващи опита за работа по проекти на ОП.

 

3. Място за подаване на документите:

      Кандидатите подават документи за кандидатстване лично в Канцеларията на ИХФ –БАН, стая 402 в периода 06.02.2019 г. до 12.02.2019 г.

 

4. Етапи:

      Подбор по документи;

      Събеседване с допуснатите кандидати.

 

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор за допълнителен труд. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността.

 

Контакти: Тел 02 9712581,

e-mail: physchem@ipc.bas.bg