Прием на докторанти

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 г.

в съответствие със заповед No I‐107 от 08.07.2022 г.  на Председателя на БАН

В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. кандидатите  подават молба за участие в конкурса

до директора на обучаващата организация.

 

За справки ‐ в Институт по физикохимия ‐ БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4 канцелария, тел. 979 25 81

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора ИФХ, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за  която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втори конкурсен изпит;

2. Автобиография;

3. Диплома за придобита образователно‐квалификационна степен „магистър“;

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверящи техните интереси и постижения в съответната научна област;

8. Фактура за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН

 

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит). Кандидатите  за докторанти  се уведомяват  писмено за допускането им  до конкурса.  В  писмото е  указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

 

Изпитите ще се проведат както следва:

по специалността: от 05.12.2022  до 09.12.2022 г.,

по чужд език: от 12.12.2022 до 16.12.2022 г.

 

Изисквания: Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най‐малко мн. добър 4,50 и успешно положили изпит по западен език не по-малко от добър 4.00.

 

Обявени конкурси за докторанти в Института по физикохимия, БАН

 

Проф. направление Докторска програма Редовна форма
4.2. Химически науки Физикохимия 1

 

Свали обявата

 

Архив