Акредитация

Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ БАН е акредитиран по заявените докторски програми:

 

  • Физикохимия
  • Електрохимия /вкл. химически източници на тока/

 

в професионално направление 4.2. Химически науки

от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 

до 27.07.2027 год.