Текущи процедури

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор"

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на

Васил Сашков Костов

 

 

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 28.09.2023 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на антимон с мед“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Електрохимия” 

 

Председател на Научното жури: проф. д-р Мария Петрова

Научно жури:

 

проф. д-р Николай Божков - рецензент

проф. д-р Мария Петрова

доц. д-р Кристиян Гиргинов - рецензент

доц. д-р Йорданка Марчева

доц. д-р Рени Томова

 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН

 

Научното жури публикува днес (29.08.2023г. ) следните документи:

 

 

проф. д-р Николай Божков Рецензия
доц. д-р Кристиян Гиргинов Рецензия
проф. д-р Мария Петрова Становище
доц. д-р Йорданка Марчева Становище
доц. д-р Рени Томова Становище
   

Автореферат

 


Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор"

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на

Нина Николаева Димитрова

 

 

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 18.05.2023 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема Получаване и характеризиране на нано-катализатори за електрокаталитични и фотокаталитични приложения, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Електрохимия” 

 

Председател на Научното жури: доц. д-р Рашко Рашков

Научно жури:

 

доц. д-р Рашко Рашков - рецензент

доц. д-р Женя Георгиева

проф. д-р Антония Стоянова - рецензент

доц. д-р Геновева Атанасова

проф. д-р Антон Момчилов

 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН

 

Научното жури публикува днес (28.04.2023г. ) следните документи:

 

доц. д-р Рашко Рашков Рецензия
проф. д-р Антония Стоянова Рецензия
доц. д-р Женя Георгиева Становище
доц. д-р Геновева Атанасова Становище
проф. д-р Антон Момчилов Становище
   
Автореферат  

 


Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор"

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на

Анелия Рускова Накова

 

 

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 20.10.2022 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Композитни материали на основата на паладий и поли(3,4 -етилендиокситиофен) за електроокисление на глицерол“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Електрохимия” 

 

Председател на Научното жури: Проф. дхн Димитър Стойчев

Научно жури:

 

проф. дхн Димитър Стойчев - рецензент

проф. дхн Весела Цакова

проф. дхн Стефан Армянов - рецензент

проф. д-р Ива Бетова

проф. д-р Антон Момчилов

 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН

 

Научното жури публикува днес (05.10.2022г. ) следните документи:

 

проф. дхн Димитър Стойчев Рецензия
проф. дхн Стефан Армянов Рецензия
проф. дхн Весела Цакова Становище
проф. д-р Ива Бетова Становище
проф. д-р Антон Момчилов Становище
   
Автореферат  

 


Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор"

 

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на

Николай Недялков Панчев

 

 

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 15.07.2022 г. от 11.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Метод за електромикроинтерферометрични изследвания на емулсионни филми от типа вода-масло: разработка и приложения“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Физикохимия” 

 

Председател на Научното жури: Проф. дхн Елена Милева

Научно жури:

 

проф. дхн Елена Милева

доц. д-р Христо Христов

проф. дхн Константин Балашев - рецензент

проф. д-р Надя Антонова - рецензент

доц. д-р Кръстанка Маринова

 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН

 

Научното жури публикува днес (01.07.2022г. ) следните документи:

   
 
проф. дхн Константин Балашев Рецензия
проф. д-р Надя Антонова Рецензия
проф. дхн Елена Милева Становище
доц. д-р Кръстанка Маринова Становище
доц. д-р Христо Христов Становище
   
Автореферат BG Автореферат EN
 

 

Архив