За нас

 

Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев”

 

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” (ИФХ) е създаден през 1958 година със задачата да извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на физикохимията. За годините на своето съществуване Институтът е публикувал над 3000 научни публикации и повече от 100 авторски свидетелства и патенти. В последните пет години от името на ИФХ са издадени над 400 научни публикации в научни реферирани списания, както и над 25 тематични обзора и книги, отпечатани в известни чуждестранни издателства за научна литература. За последния петгодишен период научните трудове на института са цитирани в международната литература над 8500 пъти.

 

Щатният състав на ИФХ е от 90 служители, между които 8 професори, 17 доценти и 14 асистенти с докторска степен.

 

Понастоящем ИФХ принадлежи към направлението Нанонауки, нови материали и технологии на БАН и извършва научно изследователска и развойна дейност в следните тематични области:

  • авангардни материали и технологии на базата на електрохимично получени метални, сплавни и модифицирани полимерни покрития със защитни, декоративни и електрокаталитични свойства
  • наноразмерни фази и явления, кристализационни процеси и получаване на стъкла и стъклокерамики, вкл. чрез използване на отпадни суровини
  • дизайн, охарактеризиране и оптимизация на комплексни течни среди и меки наноструктурирани материали за приложения в медицината, фармацията, хранителната и нефтената промишлености.

 

Във връзка с изпълнението на проект НАНОФЕН по VI-та РП на ЕК, ИФХ има статут на Център за върхови постижения в областта на Наноявленията и наноструктури в обемни и повърхностни фази

  • Учени от ИФХ участват в международни консорциуми, изпълнили проекти по VI-та и VII-ма РП и в програмите COST на ЕС;
  • ИФХ е научен и технически координатор на национална изследователска инфраструктура Инфраструктура за: производство и изследване на нови материали с приложение в промишлеността, био-медицината и околната среда; изследвания, диагностика реставрация и консервация на артефакти от метал от Националната пътна карта (Решение на МС на Р. България 692/21.09.2010).
  • ИФХ е координатор и на два поредни проекта, изпълнявани съвместно с ХТМУ, по ОП „Развитие на човешките ресурси“, имащи за цел подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на материалознанието. Вторият от тези проекти е Изграждане и развитие на научен потенциал в областта на материалознанието, включително създаване на нови материали (ОП РЧР:BG 051PO001 - 3.3.06 - 0038).
  • ИФХ изпълни проект Високотехнологична лаборатория за специализирани рентгенови методи и томография за развитие на еко- и енергоспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето, по програма BG161PO003-1.2.04 - «Развитие на приложните изследвания на изследователските организации в България» финансирана по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, 2007-2013 г .

 

Съществуващата инфраструктура на ИФХ включва сканиращ и трансмисионен микроскоп, рентгенов дифрактометър, рентгеново-флуоресцентен спектрометър, апаратура за диференциална сканираща калориметрия и термогравиметричен анализ; апаратури за измерване на физикохимични и физикомеханични свойства като твърдост на микро- и нано-ниво (с помощта на наноиндентор), коефициент на температурно разширение (чрез лазерен дилатометър); апаратура за комплексни електрохимични изследвания, включващи и корозионни измервания. Чрез съвременния вариант на уникалната микроинтерферометрична апаратура, създадена в ИФХ, е възможно определяне на повърхностните сили в тънки течни филми.  Провеждат се  електрооптични измервания за определяне на електричните свойства на частици с колоидни размери.

ИФХ има дълга и успешна история на сътрудничество с множество български и чуждестранни фирми в сферите на металургията, машиностроенето, нефтената промишленост, медицината, електрониката, ядрената технология, а напоследък и с фирми, производители на високотехнологични сензори и др. Изпълнени са голям брой договори с технологична насоченост, възложени от водещи чужди фирми като: ,,Шеринг”, ,,Атотех”, „Юмикор”, „Валцен Фабрик”, „Галванотехник”, „Роботрон”, „АМЕ Електроплейтинг” (Германия), „Макс Детвилер” (Швейцария), „Шел” и „Шел-газ” (Холандия), „Юнион Миниер” (Белгия), „Алекос Кемикълс”, „ПМД-Груп” (Англия), „Фиделити” (САЩ), „Фраматом” (Франция), „Мелтекс” (Япония), както и такива от Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Русия и Македония.Между фирмите, с които ИФХ изпълнява текущи съвместни проекти са Юмикор Галванотехник (Германия), Киези Фармацойтикс (Италия), ЦЕСТ (Австрия), Сензор Найт Индастриал, Идеал-Стандарт, Оптикоелектрон, Галванопрактик (България) и др.