Архив

Досегашни

  1. ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТЪРНОТО МОДЕЛИРАНЕ НА ФИЗИКОХИМИЧНИ СИСТЕМИ И ЯВЛЕНИЯ

Лектор: доц. д-р Веселин Тончев

Тел. 02 4440002

E-mail: vesselin.tonchev@gmail.com, tonchev@ipc.bas.bg

Анотация:

Основно средство за проследяване поведението на физическия модел с помощта на компютъра са езиците за програмиране от високо ниво.
Езикът Фортран е все още предпочитан за научно програмиране предвид най-вече огромния набор от създадени кодове, както и вкусовете на общността. Именно този език и неговото приложение към изследване на различни модели е обект на курса. Търсена е максимална ефективност при създаването на конкретни умения в обучаваните, като собствено методологическите проблеми на програмирането и програмните езици са в голяма степен пренебрегнати. Използвани са базови модели като модела на Изинг, случайните разходки, стъпала върху кристална повърхност и др. Следвано е предпочитанието обучаваните да пишат програми собственоръчно и в малка степен да разчитат на готови програмни продукти.
В практикума естествено и постепенно се въвежда работата с компилатори, транслатори и дебъгери. Постигат се умения за работа с файлове, намиране оптимуми, работа с вектори, матрици, намиране на спектър от собствени стойности, числено диференциране, числено интегриране, числено решаване на обикновени и частни диференциални уравнения, обработка на данни от компютърни експерименти. При изграждането на програми от различни модули навсякъде е прокарвано разделението между компютърно генериране на даден модел и подходите за получаване и обработка на информацията от него.
Курсистите избират теми на курсовите си работи сред такива, които са обект на съвременни изследвания. По време на изготвянето на курсовата работа те са насърчени да модифицират познатите модели и да проследяват последствията от тази модификация. Резултатът от курсовата работа се представя в министатия. Защитата се извършва с помощта на мултимедиен проектор.
Курсът може да бъде полезен за докторанти от химическите и физически институти на БАН. Той може също така да представлява интерес и за докторанти от биологическите и институтите в областта на обществените науки, извършващи научни изследвания върху поведението на сложни системи.

 

  1. INTRODUCTION TO THE COMPUTER MODELLING OF SYSTEMS AND PHENOMENA IN PHYSICAL CHEMISTRY

Dr. Vesselin Tonchev, Assoc. Prof.

Тel. 02 4440002

E-mail: vesselin.tonchev@gmail.com, tonchev@ipc.bas.bg

Annotation:

Basic tool for studying the behavior of a physical model using the computer programming are the high-level programming languages. As such, FORTRAN is still preferred for scientific programming mainly because of the large amount of written codes but also because of the tastes of the community. It is this language and its application to study various models that is subject to the proposed course. A maximum efficiency in building the specific programming skills is sought while the methodological problems of programming and programming languages are largely ignored. Basic models as the Ising model, random walks, steps on a crystal surface, etc.? are used. It is preferred that the trainees are writing their own codes and to a lesser extent to rely on ready (canned) software.
The practicum naturally and gradually introduces work with compilers, debuggers and translators. Skills are built for working with files, finding optimum work with vectors, matrices, finding a range of eigenvalues, numerical differentiation, numerical integration, numerical solution of ordinary and partial differential equations, data processing by computer experiments. When building programs consisting of different modules everywhere is carried the division between the computer generation of a model and approaches to obtaining and processing of information from him.
Students choose topics of the course work among those that are the subject of a contemporary research. During the preparation of the course work they are encouraged to modify the known models and to monitor impact of this modification. The result of the course work is presented in a mini-paper. The course-work defense is carried out using a multimedia projector.
The course can be useful for graduate students from the chemical and physical institutes of BAS. It may also be of interest for graduate students from the biological and institutes in the field of social sciences, performing research on the behavior of complex systems.

 

 

2. Eлектрични, оптични и електро-оптични методи за характеризиране на наночастици и макромолекули (колоиди, полимери, биополимери и биологични частици)

Лектори: проф. дхн Цецка Радева, чл.-кор. Стоил Стоилов, проф. дхн Мария Стоименова, доц. Ивана Петканчин, доц. Александър Живков, (radeva@ipc.bas.bg)

Анотация: Целта на курса е запознаване с физическите основи на класическите и съвременни методи за изследване на електрическото състояние на колоидните системи, с методите за неговото характеризиране и връзката на електрическите параметри на частиците с важната за практиката стабилност на колоидите. Оптичните и електро-оптичните методи дават възможност да се определят формата, разпределението по размери, молекулната маса, показателя на пречупване и други параметри на макромолекули и дисперсни частици. 

Курсът е полезен за докторанти, работещи в областта на физикохимията, полимерната химия, биофизиката, биохимията, биотехнологиите и др.

 

3. Комплексни течности

Лектори: проф. дхн Елена Милева и акад. Дочи Ексерова, (mileva@ipc.bas.bg)

Анотация: Целта на курса е слушателите да се запознаят с най-новите постижения в така наречената наука за Комплексните течности. Ще се посочват актуалните тенденции в развитието на тази нова и бързо развиваща се интердисциплинарна област като се прави критичен анализ на методиките за експериментално и теоретично изследване.

Като минимум за успешното усвояване на материала е необходимо слушателите да имат математическа подготовка в рамките на математическите дисциплини, използвани във Физическия факултет на СУ или ХТМУ. Необходимо е също така да са запознати с основите на статистическата физика в рамките на съответните курсове във Физическия факултет на СУ, Факултет по химия и фармация на СУ или ХТМУ.

Курсът от лекции по “Комплексни течности” е предназначен за докторанти на обучение в Института по физикохимия при БАН, както и за специализанти и млади научни работници в същия институт. Поради интердисциплинарния характер на научната област, която се засяга в лекциите, те са много подходящи за докторанти, специализанти и млади научни кадри, които работят по теми от биофизиката, биофизикохимията, физичната органична химия, полимери и биополимери, течни кристали, математическо моделиране на биологични системи, механика на непрекъснати среди и др. Курсът е подходящ и за всички, които притежават необходимата подготовка и желаят да се ориентират бързо в областта.

Курсът ще се състои от две части. В първата част акцентът е върху течни среди, в които възникват различни амфифилни структури. Ще бъде направен преглед на основните съвременни методи за експериментално изследване, както и критичен анализ на възможностите за теоретично описание на амфифилни системи. Във втората част ще бъде разгледан важен клас комплексни системи: тънките течни филми. Ще бъдат представени основните постижения в областта на тяхното експериментално изследване и теоретично моделиране на повърхностните сили в тях. Особено внимание ще бъде отделено на амфифилните бислоеве: пенни и емулсионни нютонови черни филми, както и на прехода от далекодействащи към близкодействащи повърхности сили.

 

4. Електрохимия на електронно проводящи полимери: синтез, характеризиране и приложения

Лектор: проф. дхн Весела Цакова, (tsakova@ipc.bas.bg)

Анотация: Целта на курса е запознаване с химичните и физични свойства на електронно проводящите полимери, с техниките за техния синтез и характеризиране, както и с разнообразните им приложения. Курсът акцентира върху електрохимичните аспекти, свързани с получаването и използването на електронно проводящи полимери и на композитни материали, синтезирани на тяхната основа.

Курсът е полезен за докторанти, работещи в областта на полимерната химия, електрохимията, физикохимията и материалознанието.

 

5. Основи на електрохимията

Лектор: проф. дхн Весела Цакова, (tsakova@ipc.bas.bg)

Анотация: Целта на курса е запознаване с основни понятия и основни измерителни техники в електрохимията. Курсът акцентира върху практически полезни знания, които позволяват успешно прилагане на електрохимични методики за характеризиране на електроактивни материали, за проследяване на процесите при електрохимичното формиране на нови фази и за електроаналитични и сензорни приложения.

Курсът е полезен за докторанти и специалисти, работещи в областта на електрохимията, електроанализа, физикохимията и материалознанието.

 

6. Приложна електрохимия

Лектори: проф. дхн Иван Кръстев, доц. дхн Цветина Доброволска, доц. Мария Петрова, доц. Рашко Рашков, доц. Женя Георгиева, доц. Емилия Стоянова, доц. Николай Божков, (tsvetina@ipc.bas.bg)

Анотация: Целта на предлагания курс е подпомагане на докторантите по време на тяхното обучение, а също така запознаването им с някои от основните случаи за практическо приложение на отделните електрохимични обекти. Това са предимно галванични покрития (включително сплавни) с определено предназначение (по-добър декоративен вид, за защита от корозия, за генериране и съхранение на водород, за електрокаталитични материали за горивни клетки, за пречистване на замърсени води и въздух и др.), начините за тяхното получаване, основните методи за изследване на техните свойства и фазова структура, както и предварителната подготовка на самите образци и електрохимични/химични състави и вани. Курсът ще представлява интерес за докторанти и специализанти по електрохимия и материалознание.

 

7. Теоретични и експериментални основи на фазообразуването и кристалния растеж

Лектор: доц. Михаил Михайлов и доц. Богдан Рангелов, (mike@ipc.bas.bg)

Анотация: Настоящият курс лекции представлява въведение във физиката на фазовите преходи със специализация в областта на  термодинамиката и кинетиката на явленията в кристалния растеж, структурата и свойствата на повърхностите, междуфазовите граници и наноразмерните системи. Представените лекции имат за цел да развият основните познания в областта на физиката на кондензираното състояние като  очертаят връзката и приложението им в някои от най-модерните области на съвременното материалознание: наноматериали, епитаксиални слоеве, атомни темплейти, моделиране на квантови атомни ансамбли, каталитични свойства. В основната си част курсът следва едно от най-важните постижения на съвременната физика, а именно екзотичната възможност кристалните структури да бъдат манипулирани на атомно равнище и така да бъдат създавани физически обекти реално несъществуващи в природата, но притежаващи уникални свойства. В тази връзка курсът е организиран методологично в две направления. В първото от тях, след въвеждане на принципите на класическата термодинамика и статистическата физика, теоретично са разгледани основните процеси и явления във фазообразуването, включващи двумерни фазови преходи, зародишообразуване, механизми на кристален растеж, термодинамични и структурни свойства на междуфазовите граници, растеж на тънки епитаксиални филми, формиране на атомни свръхрешетки, квантови клъстери, компютърно моделиране на процеси и явления в реални физически системи.