Архив

 

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г., обн. ДВ бр. 75 от 24.09.2010 г., изм. и доп. бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 8.03.2011 г.

ПРАВИЛНИК на ИФХ за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности, приет на заседание на НС на ИФХ от 18.05.2011 г., доп. на 18.06.2014 г. и 12.11.2014 г., изм. и доп. на 28.11.2018 г.

ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по физикохимия “акад. Р. Каишев” към БАН, приет на заседание на НС на 11.09.2019 г.

ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по физикохимия “акад. Р. Каишев” към БАН, приет на заседание на НС на 03.11.2021 г.
Правилник за дейността на Института по Физикохимия "Акад. Р. Каишев" - БАН, приет на заседание на НС на 13.10.2016г.