Оборудване
Уникална микроинтерферометрична апаратура, създадена в ИФХ, за едновременно визуално наблюдение, проследяване на отделните етапи при образуване, измерване дебелината на тънките течни филми. Апаратурата разполага с различни измерителни клетки за изследване на пенни, емулсионни и омокрящи филми. Работи се в два режима: постоянно и променливо налягане.
Тензиометрична система за изследване на междуфазови повърхности с профилен анализ на капка или мехурче. Апаратурата (РАТ-1, Sinterface) позволява и определянето на реологичните свойства на адсорбционни слоеве по течни фазови граници. Системата е напълно окомплектована, вкл. с двойно-дозираща система за обмен на течността във висяща капка, както и с модул за изследване динамиката на разтичане и измерване ъгъла на омокряне върху твърда фазова граница. Апаратурата е разположена в специална климатизирана лабораторна среда (“чиста стая и бокс с аспирационна система за улавяне на прахови частици”) за поддържане на контролирани условия при провеждане на експерименти с участието на течни повърхности и е свързана с програмируем високочувствителен термостат. Допълнително е снабдена и със система за 24 часа отдалечен контрол и обработка на данни през интернет, комбинирана с отдалечено активиране/деактивиране през националната GSM радио мрежа (с опция за пълно управление през GSM/UMTS).
Лагмюирова везна (KSV NIMA Langmuir Trough System), с малка и голяма вана, Surface Potential Meter и KSV NIMA Control Software за изследване на адсорбционни слоеве на течни фазови граници. Везната позволява и определянето на реологичните свойства на адсорбционни слоеве по течни фазови граници.
Изследване на стабилност на пени (FA-1 – Foam Analyzer), чрез автоматизирана апаратура, създадена в ИФХ, на базата на метода за регулиране капилярното налягане в пяна.

 

Определяне на електричните свойства (поляризуемост и диполни моменти) на неорганични, органични и биологични частици с колоидни размери, и на средния им размер с последваща  оценка на полидисперсността  им.

 

Оригинална апаратура за измерване на разсейване на светлината в електрично поле, с която могат да се определят електрични, оптични и геометрични параметри на колоидни частици във водна среда и в присъствие на нискомолекулни соли, повърхностно-активни вещества и полимери.
Клетка за измерване на разсейване на светлината в електрично поле от колоидни суспензии.

Апарат за измерване на електрофоретична подвижност на частици в колоидни суспензии.

 

Секцията разполага с модерно стандартно оборудване като: Tензиометър Kruss (Force Tensiometer – Krusse 11); Лабораторен pH метър (InoLab pH 7110 set 4); Електронна двуобхватна аналитична везна  Sartorius 'A225D (Analytical Balance Sartorius Cubis MSU225P); Кондуктометър (InoLab Cond 730 WTW); Ултразвукoва вана Bandelin (Electronic Sonorex RK31); Ултразвуков хомогенизатор Bandelin (Sonopuls Ultraschall-Homogenisatoren HD 2200)